โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ

@ Khon Kaen

Khon Kaen University
&
Software Park Thailand

โครงการนี้เหมาะกับใคร

 • มาเป็นทีม
 • มี ARI Developer ในทีม
 • มีลูกค้า หรือผู้รอใช้ผลงาน
 • ต้องการทำเป็นธุรกิจ
 • สามารถทุ่มเทให้ต้นแบบ (MVP) เสร็จตามกำหนด
 • สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้จักผลงานได้
 • ต้องการคำปรึกษา ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ
 • ยินยอมให้ติดตามผลหลังจบโครงการ

 • มาเดี่ยว
 • ไม่มีทีม หรือ Developer เลย
 • เดี๋ยวค่อยไปหาคนใช้งานเมื่อผลงานเสร็จ
 • ต้องการเงินลงทุน อยากประกวดแข่งขัน
  แต่ไม่ได้ต้องการทำเป็นธุรกิจ
 • ยังไม่รู้จะมีเวลารึเปล่า ติดงาน ติดเรียน
 • ผลงานเป็นความลับสุดยอด ห้ามบอกให้คนอื่นรู้
 • ไม่ต้องการที่ปรึกษา
 • ไม่อยากเปิดเผยข้อมูล

ARI ?

     เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ให้กับนักพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยี นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมุ่งหวังเพื่อให้บุคคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง

     ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Automation Robotics & Intelligent System หรือ ARI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใน New S-Curve ดังกล่าวและที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

AI INNOVATION JUMPSTART ?

Software Park Thailand

AI Innovation JumpStart เป็นการฝึกทักษะนักพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำให้ต้นแบบดังกล่าว พัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามนโยบายของประเทศข้างต้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ให้รองรับความต้องการด้านบุคคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ
 • เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมด้าน ARI ต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต
 • เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีด้าน ARI ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด  ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เช่น การบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Design Thinking  Lean Startup ฯลฯ การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  และการให้ทุนสนับสนุนสำหรับผลงานต้นแบบที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต อีกทั้งต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Readiness Index)

ARI FOCUSING AREA /อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • Smart Agriculture
 • Smart Manufacturing & Logistics
 • Smart Living

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 6 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี ARI ได้ และมี DATA พร้อม
 • มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้
 • ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งได้รับอบรมด้านเทคนิคและธุรกิจ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำ
  ตามการร้องขอและความเหมาะสมที่ผู้บริหารโครงการเป็นผู้พิจารณา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจ และด้านเทคนิค
 • การใช้พื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมและอุปกรณ์ในการพัฒนาต้นแบบ หากมีการร้องขอ
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ สู่เชิงพาณิชย์มูลค่า
  ไม่เกินทีมละ 100,000* บาท ไม่เกิน 12* ทุน ประกาศนียบัตรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  สำหรับทีมที่พัฒนาผลงานเสร็จสิ้นตามแผน
 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้พัฒนาแต่ยินยอมให้โครงการฯ สามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้
  โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • ช่องทาง และเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ : ทุนสนับสนุนฯ นี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยทุนดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็นงวดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หากไม่มีผลงานที่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาสงวนสิทธ์ไม่พิจารณาให้ทุนหรือยกเลิกทุนได้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สร้างบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ARI ตามนโยบาย EECi ของประเทศ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยี ARI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
 • เกิดนวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการได้จริงในอนาคต

ปฏิทินกิจกรรม

(พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563)

โดยผู้เข้าร่วมการต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8 พ.ย. 2562 – 10 ม.ค 2563

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

โดย (1) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ และ (2) ต้องส่งข้อเสนอโครงการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีสมาชิกได้ 2-6 คน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี ARI ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

13 – 23 ม.ค. 2563

กิจกรรมคัดเลือก

ผู้สมัครนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
(เมื่อสมัคร และได้รับการติดต่อแล้ว กรุณาสำรองเวลาเพื่อเข้าร่วมสัมภาษณ์ต่อไป)

24 ม.ค. 2563 (ช่วงเย็น)

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 100,000 บาท (เป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด) โดยทั้ง 12 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่ออบรมเข้มข้น (BootCamp) ความรู้ทางเทคนิคและธุรกิจ

7 – 9 ก.พ. 2563

กิจกรรม BootCamp

กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เป็นอบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็น เช่น โมเดลธุรกิจ Lean Canvas และ/หรือ Design Thinking โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม

10 ก.พ. – 23 ส.ค. 2563

กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบและนำไปใช้จริง โดยจะต้องรายงานผลแบบรายเดือน (Monthly Progress Report) เพื่อให้โครงการสามารถรับรู้รับทราบความก้าวหน้าของผลงานและเบิกเงินสนับสนุนตามงวดงานได้

24 ส.ค. 2563

กิจกรรมนำเสนอผลงาน (DemoDay) และมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์สาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

FAQ

ต้องหาแล้วหล่ะค่ะ เพราะถ้าไม่มีลูกค้า แสดงว่า ARI ของคุณจะไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้

B2B ย่อมาจาก Business-to-Business ความหมายก็คือ Business ของคุณ (B ตัวแรก) นั้นทำธุรกิจโดยขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กร ไม่ใช่คนธรรมดา ส่วน B2C มาจากคำว่า Business-to-Consumer หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค/คนธรรมดาทั่วไป

ไม่ได้ค่ะ เพราะมีเงินทุนสนับสนุนให้แล้วนะคะ

สมัครได้ ขอให้โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อน  ^_^

ดำเนินโครงการโดย

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พันธมิตร

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนารีวรรณ อภิโชติธนกุล

ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 099-462-5299
E-mail : dsec@kku.ac.th