No account yet?
 
 
You are here:: About Us IT Advisory Services
 
 

งานปรึกษาด้านไอที (IT Advisory Services)

E-mail Print PDF

        การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่งในพันธกิจของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย บริการปรึกษาด้านไอที ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรฐาน CMMI® ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการเสริมสร้างวินัย ทักษะ และความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล (PSPSM) เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องSelf-Awareness, Self-Improvement, และ Self-Discipline ให้กับบุคลากรภายในองค์กร อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement: SPI) และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) ผ่านเครือข่าย Thailand SPIN (Software Process Improvement Network) และ IASA (International Association of Software Architects)

            IT Advisory acts as a resource center to provide assistance to software companies to help them achieve business excellence through software process improvement and management as well as to support and promote quality standard of software improvement at the personal level for professionals, aiming to create Self-Awareness, Self-Improvement and Self-Discipline. In addition, the IT Advisory also facilitates a forum for exchanging and sharing knowledge and best practices on software process improvement and software architect through Thailand Software Process Improvement Network (Thailand SPIN) and the International Association of Software Architects (IASA).