No account yet?
 
 
You are here:: หน้าแรก
 
 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554

E-mail Print PDF

nec54

what

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554  สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และสาขาธุรกิจเทคโนโลยี (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ และนักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ

นี่คือ!
โอกาสที่ไม่ควรพลาดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่รวมถึงนักวิจัยและผู้ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของตนเอง


contents4


1.
ได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเชิงธุรกิจที่เป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีศูนย์บ่มเพาะฯ ได้จัดเตรียมหัวข้อในการอบรมให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะเริ่มธุรกิจได้อย่างมีแบบแผน
2.
คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นๆ ศูนย์บ่มเพาะฯ
ได้จัดเตรียมคณะที่ปรึกษาไว้คอยให้คำชี้เเนะ และเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ท่านได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
3.
แผนธุรกิจพร้อมใช้งานได้จริงโดยผ่านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ท่านเริ่มธุรกิจได้อย่างมีแบบแผน
และรู้จักการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยของตนเอง และทิศทางของการตลาดได้อย่างดี
4.
บริการด้านสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกเมื่อเริ่มตั้งธุรกิจสำหรับใช้ติดต่อธุรกิจ
เช่น พื้นที่ทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น*** (สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น)
5.
สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะฯเป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่สามารถจะมาช่วยท่านในด้านต่างๆ
เช่น การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความช่วยเหลือด้านการตลาด ได้แก่


ฟรี สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Microsoft เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถดาวน์โหลด MS Developer Tools มูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท โดยมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆเป็นเวลา 3 ปี พร้อมสนับสนุนทางเทคนิคและหาช่องทางการตลาดเสริม
6.
การเชื่อมต่อแหล่งสนุบสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุนสำหรับท่านที่ต้องการขยายการลงทุน ศูนย์บ่มเพาะฯ จะเป็นสื่อกลางให้ท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ
7.
สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในโครงการจะได้รับโอกาสประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านหรือองค์กร โดยศูนย์บ่มเพาะฯ ยินดีร่วมสนับสนุนเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่สินค้าหรือองค์กรของผู้ประกอบการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
ผ่านทางสื่อต่างๆของทาง สวทช.
ตัวอย่างรายการ TV  รายการ SMEชี้ช่องรวย รายการ SPONGE


contents5
1.
มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหรือซอฟท์แวร์ที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
2.
ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจมาแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี
3.
มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
4.
วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5.
ทายาทธุรกิจ ลูกหลาน หรือ คู่สมรส ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการ
6.
ทายาทธุรกิจที่มีโครงการจะเพิ่มแขนงธุรกิจจากธุรกิจเดิมของครอบครัว
7.
ลูกจ้างพนักงาน ที่ตั้งใจเปลี่ยนเข็มชีวิตเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ
8.
ผู้ว่างงาน หรือ บัณฑิตจบใหม่

contents1

พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์เพิ่มเติม และผลพิจารณาเป็นสิทธิของโครงการโดยเด็ดขาด
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 100 คน


contents3

สาขาธุรกิจซอฟต์แวรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านซอฟต์เเวร์ หลักสูตร
สาขาธุรกิจเทคโนโลยี เหมาะสำหรับนักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง หลักสูตร
หมายเหตุ
* สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์เรียนในวันและเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2 -4 วัน และพบที่ปรึกษาระดับชั้นนำตลอดโครงการ
* สาขาธุรกิจเทคโนโลยีเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 2 เดือน และพบที่ปรึกษาระดับชั้นนำตลอดโครงการ
* มีเงินประกัน 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า    80  %  และส่งแผนธุรกิจ

coloredpencils

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร

และสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือ e-mail ใบสมัครมาที่
สำหรับสาขาธุรกิจซอฟต์แวร์
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
เลขที่ 99/31 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบ ลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำหรับสาขาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
ชั้น 3 อาคาร INC 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยชาติ
เลขที่ 131 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

contents7
โทร. 02-564-7000 ต่อ 5362, 5372, 5373, 5375
โทร. 02-583-9992 ต่อ 1508 - 1512
e-mail: nec@tmc.nstda.or.th

twitterlogo facebooklogo1.jpg