No account yet?
 
 
You are here:: หน้าแรก
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์

E-mail Print PDF

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS ) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียด คลิ ก

โดยจะมีการแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลนอกสถานที่ ๒ แห่ง คือ วังลดาวัลย์ (สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) และพระราชวังพญาไท จากนั้นจะมีการอบรมการบริหารคลังภาพผ่าน โปรแกรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสม โดยในปีนี้ โดยเพิ่มการอบรมแนวทางการเขียนเพื่อ เล่าเรื่องให้น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่าน เพื่อทราบและหากสนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ค่ะที่ http://stks.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไอลดา จิตจะกูล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244 e-Mail: ilada@nstda.or.th