No account yet?
 
 
You are here:: หน้าแรก
 
 

เปิดรับสมัคร โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ รุ่นที่ 10/2554

E-mail Print PDF
Incu10
banner
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รุ่นที่ 10 ปี 2554
(Software Incubation 10/54 )  


detail

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2554 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ  และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเทคนิค การตลาด และการบริหารจัดการ
ให้สามารถ
เข้าดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ และ/หรือการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

extra

1. ได้รับการตรวจสุขภาพธุรกิจพร้อมการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และรู้จักการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของตนเพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
2. มีพี่เลี้ยงจากศูนย์บ่มเพาะฯ และบริษัทที่ประสบความสำเร็จ คอยดูแล(โครงการพี่ดูแลน้อง Mentoring) และให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ท่านได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
3.ได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการเข้มข้นและหัวข้อให้เลือกเรียนรู้อย่างเสรีเกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์โดยศูนย์บ่มเพาะฯได้จัดเตรียมหัวข้อในการอบรมให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่ต้องการขยายและเติบโตได้อย่างมี แบบแผน บริการด้านสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เช่น ห้องประชุม โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4. สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะฯเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือ กับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่สามารถจะ มาช่วยท่านในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความช่วยเหลือด้านการเข้าถึง Business Partner และ การหาช่องทางในการ Outsource งาน
5. การเชื่อมต่อแหล่งสนับสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุน สำหรับท่านที่ต้องการขยายการลงทุน ศูนย์บ่มเพาะฯ จะเป็นสื่อกลางให้ท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น NIA ,สถาบันการเงินต่างๆ และตลาดทุนอื่น ๆ
6. ช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในโครงการจะได้รับโอกาส ประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านหรือองค์กร  เผยแพร่สินค้าหรือองค์กรของผู้ประกอบการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางสื่อต่างๆของทาง สวทช. ตัวอย่าง เช่น รายการ SME ชี้ช่องรวย รายการ SPONGE
7. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี ด้านต่างๆ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์วิจัยภายใต้ สวทช.
 8. ได้รับโอกาสในการศึกษา ดูงานในบริษัทชั้นนำของประเทศ
9. มีโอกาสเข้าถึง Business Domain ของธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้เข้าใจกระบวนงานธุรกิจของแต่ละกลุ่มได้ ดียิ่งขึ้น เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรม Health careและอุตสาหกรรม อาหาร เป็นต้น
10. ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่หลากหลาย
11. ฟรี สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Microsoft เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถดาวน์โหลด MS Developer Tools มูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท  โดยมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพื่อเป็น เครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เป็นเวลา 3 ปี พร้อมสนับสนุนทางเทคนิคและหาช่อง ทางการตลาดเสริม

target

1. ผู้ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจซอฟต์แวร์หรือไอที
2. ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจซอฟต์แวร์หรือไอทีให้เติบโตอย่างมีแบบแผน
3. ผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและความร่วมมือจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์หรือไอที   (IT Outsourcing, IT Partnership, Source of Fund, etc.)
4. ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้ว


property

1. มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2. ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับคำปรึกษาทุกด้านอย่างใกล้ชิด
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
4. วุฒิการศึกษาทุกระดับที่สามารถเข้าใจธุรกิจซอฟต์แวร์ได้
5. ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน
6. ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ต้องการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
7. ผู้ผ่านการอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. บุคคล หรือ ทีมพัฒนาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางด้านซอฟต์แวร์และไอที ทั้งในและต่างประเทศ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


select

พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์เพิ่มเติม และผลพิจารณาเป็นสิทธิของโครงการโดยเด็ดขาด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
                                            course

remark
1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ท่านละ5,350 บาท (รวม VAT) รวมเอกสารประกอบการบรรยาย ,ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับอบรมและ ดูงานนอกสถานที่ในประเทศ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของกิจกรรมทั้งหมด และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.  
3. สถานที่ : ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค (ตรงข้าม Central แจ้งวัฒนะ) ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี      
4. ระยะเวลาโครงการ วันและเวลาราชการ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน - กันยายน 2554

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร
และสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือ e-mail ใบสมัครมาที่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
เลขที่ 99/31 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02-583-9992 ต่อ 1511-1512, 1508
โทร.  02-564-7000 ต่อ5372, 5373


     e-mail:  keattiratna@nstda.or.th
                 phawadee
@nstda.or.th