No account yet?
 
 
You are here:: หน้าแรก
 
 
Java, React Programmer
Job Type Full-time
Date Posted Sunday, 25 October 2020
Location 99/24 หมู่ 4 ชั้น 11 ยูนิต E อาคารซอฟต์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Company Information บริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด
99/24 หมู่ 4 ชั้น 11 ยูนิต E อาคารซอฟต์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี, 11120
Website: http://www.sense-infotech.com/
Job Description Java, React Programmer
Qualifications -ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 23-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เงินเดือน ตามประสบการณ์
How to Apply
Email Resume To suriyon@sense-infotech.com
Contact Info คุณสุริยนต์ เทศสิริ
Contact Phone: 0867582848
Contact Email: suriyon@sense-infotech.com