No account yet?
 
 
You are here:: Software Company Lists Software Companies in Thailand
 
 
Untitled Document
Company Information    
  Name of Company(English) : Business Bullentin Service Co.,Ltd.
  ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) : บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส บริษัท จำกัด
  Address : 96 Soi Barommarajchachonnanee 53, Barommarajchachonnanee Rd. Talingchan
  Province : Bangkok
  Postcode : 10170
  Telephone : 02-434-0366
  Fax : 02-4340365
  Email : marketing@bbs.co.th
  Webpage : http://www.econs.co.th
  Company Profile (ไทย) : บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์ ในด้านการให้บริการที่ปรึกษา การพัฒนา และออกแบบระบบงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ระบบการวางแผน การควบคุมการผลิต ระบบการเงินบัญชี และระบบควบคุมการจัดจำหน่าย รวมทั้งระบบการรายงานข้อมูลเพื่อผู้บริหาร ทั้งระบบงาน ที่จัดทำด้วยมือ (Manual System) และระบบงานที่ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized System) บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารโรงงาน อุตสาหกรรม ชื่อ Enterprise Control System (ECONS) ซึ่งสามารถแสดงผลและจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ และรองรับข้อกำหนดต่างๆ ของภาษี และขั้นตอนการทำงานของประเทศไทยอย่างครบถ้วนด้วย

Contact Person      
  Name-Surname(English) :
  ชื่อ-สกุล(ไทย) :
  Position :
  Email :
  Telephone :
  Mobile :

Type of Business    
  IT Service / IT Outsourcing : No
  Software Development : No
  Software Integration : No
  Software Package : No
  Other :

Area of Specialization Industry Focus
 

Product / Service    
No Product and Service