No account yet?
 
 
You are here:: Software Company Lists Software Companies in Thailand
 
 
Untitled Document
Company Information    
  Name of Company(English) : Business Excellence Solutions Co.,Ltd.
  ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) : บิซซิเนส เอคเซลเลนท์ โซลูชั่น บริษัท จำกัด
  Address : 67/14 , Dynasty Complex, Soi Lad Phrao 71, Lad Phrao Road, Saphan Song, Wang Thonglang
  Province : Bangkok
  Postcode : 10310
  Telephone : 0855065995
  Fax :
  Email : bxs@biz-excellence.co.th
  Webpage : http://www.biz-excellence.co.th
  Company Profile (Eng) : "Business Excellence Solutions has the expertise to successfully deliver custom solutions to address your specific business demands in a timely manner. We offer a results-based approach to solving problems and maintain a strong commitment to quality throughout every stage of the development process. Business Excellence Solutions At the core of every service we provide is a business solution. Our information technology and business consultancy services provide our clients the tools and experience to become better organized, more productive, secure, and more profitable. Custom Software Development Your business is growing and you need to maximize productivity and increase efficiencies. When packaged solutions fall short, custom applications become a necessity. Bit-Wizards relies on proven Microsoft? technologies to deliver business applications that are intuitive, functional, deliver ROI, and fit your business needs perfectly. Software Integration Working with two or more dissimilar software applications can just compound your personnel problems. Bit-Wizards provides custom solutions to move and integrate data between business applications and your organization’s business systems. Our integration process begins with a business analysis focusing on key software and infrastructure components and their interaction within your organization’s business process. The combined creative talents of our designers and engineers then create the custom solution to meet your business requirements. "
  Company Profile (ไทย) : Business Excellence Solutions CO.,LTD ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก โครงการ New Entrepreneurs Creation (NEC'53) และ Incubator (Incu'10) ในส่วนของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park Thailand ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency: NSTDA - Thailand ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Department of Industrial Promotion จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่อนุเคราะห์ โอกาส ข้อมูล และความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ให้คําปรึกษา และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับทางบริษัท Business Excellence Solutions CO.,LTD มาเป็นอย่างดี..... Background บริษัท Business Excellence Solutions CO.,LTD ก่อตั้งโดยผู้บริหารมืออาชีพและ นักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัทชั้นนำของประเทศ มามากกว่า 15 ปี โดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเป็นผู้นําด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากล Vision "บริษัทริเริ่มในสิ่งใหม่ เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในเชิงบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเหมาะสมให้กับลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล"

Contact Person      
  Name-Surname(English) : Miss Sarisa Srichock
  ชื่อ-สกุล(ไทย) : นางสาว ศริษา ศรีโชค
  Position : Technical Director
  Email : bxs@biz-excellence.co.th
  Telephone : 086-375-8477
  Mobile : 085-506-5995

Type of Business    
  IT Service / IT Outsourcing : Yes
  Software Development : Yes
  Software Integration : Yes
  Software Package : Yes
  Other : -

Area of Specialization Industry Focus
  1. Accounting
2. Agriculture
3. Artificial Intelligence/ Expert System
4. Automotive Software
5. Banking / Financial / Investment / Insurance
6. Business / Project Management
7. Business Planning
8. CAD/CAE/CAM/CIM
9. Call Center / Help Desk
10. Cloud
11. Communications/Mobile Application
12. Customer Relation Management (CRM)
13. Education Software
14. E-Learning / Computer Base Training
15. Hospital Management
16. Human Resource Management
17. Inventory Management
18. Library and Information Services
19. Logistic / Transportation / GIS / Mapping
20. Maintenance / Security Systems
21. Material Requirement Planning
22. Management Information System
23. Network-Related Software
24. Point of Sales Software (POS)
25. Sales and Marketing
26. Scientific and Engineering
27. Security Software
28. Supply Chain Management
29. Telecommunication2
30. Transaction Processing Software
31. Travel / Hotel Management or Leisure Industries
32. Website / Multimedia / Graphics
33. Work Flow/e-Document
34. Call Center / Help Desk<
1. Animation/Game/ Edutainment/Digital Content
2. Agriculture
3. Automotive
4. Construction/ Real Estate/ Property
5. Consulting
6. Defense/Military Institution/Security Service
7. Education/ Library
8. Energy/ Environment Protection
9. Food/Beverage
10. Finance/Securities/Banking/Brokerage/Insurance/Leasing
11. General Industry
12. Government
13. Health/ Medical care
14. Import/Export/EDI
15. Logistics/ Transportation/GIS
16. Manufacturing
17. Medical and Healthcare
18. Printing/ Publishing
19. Retail/Wholesale/Trading
20. Telecommunications/Mobile
21. Textile
22. Tourism (Hotel/Spa/Restaurant/Hospitality/etc.)

Product / Service    
  Product / Service Name 1 : E Testing
  Product / Service Description 1 : "“The Excellent e-testing” เป็นบริการระบบการบริหารจัดการงานจัดทำระบบทดสอบ(e-testing) แบบครบวงจร เหมาะสำหรับทุกระดับการศึกษา และสามารถรองรับกับองค์กรต่างๆได้หลากหลาย ระบบ “The Excellent e-testing” จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนา ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ e-testing , e-learning มามากกว่า 8 ปี กลุ่มผู้พัฒนา ได้แล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านนี้ จึงมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ e-testing ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างถึงความหลากหลาย เพื่อให้การใช้ระบบงานที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้นไม่จำกัดที่ระดับสถาบันการศึกษา หรือที่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้น กลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ “The Excellent e-testing” ออกมาโดย แบ่งออกเป็น e-testing แบบ Offline และ e-testing แบบ Online ซึ่งจะทำให้เหมาะสมตามการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เพื่อที่กลุ่มลูกค้าเมื่อนำระบบ “The Excellent e-testing” ไปใช้งาน โดยสามารถเลือกการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของตนเองได้ จะสามารถสร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆขององค์กรให้มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการนำระบบเข้าไปใช้งาน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆเท่านั้น แต่ระบบสามารถรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา มหาวิทยาลัย และ องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ สามารถนำระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละส่วนได้ เนื่องจาก ระบบ “The Excellent e-testing” พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานตามแต่ละส่วนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อระบบใหญ่ๆ ที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้งานครบทั้งหมดทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่เหมาะสมได้ ดังนั้น “The Excellent e-testing” จึงมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานด้านการศึกษา เริ่มหันมาสนใจการใช้ระบบสอบวัดผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่ได้ดีกว่า ระบบการสอบแบบเก่า (ที่ใช้เอกสาร) เพราะนอกจากจะเป็นการลดการใช้กระดาษแล้ว ยังสามารถทราบผลคะแนนได้รวดเร็วทันที เพราะสามารถตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถแทรกสื่อต่างๆ เช่น ภาพ, เสียง, และวีดีโอ ลงในข้อสอบได้อีกด้วย แต่เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบสอบวัดผลนั้น ส่วนมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ด้วยความต้องการทางด้านความปลอดภัยของข้อสอบ และความปลอดภัยของระบบการสอบ ดังนั้นหากมีซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยสนับสนุนระบบการสอบวัดผลออนไลน์ ระบบ “The Excellent e-testing” ของ The Excellent Technology CO.,LTD จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน"
  Product / Service Name 2 : E Exercise
  Product / Service Description 2 : "ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการศึกษามีสูงมากขึ้นกว่าอดีต เนื่องจากเกิดรูปแบบของการสอบที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสอบ A-Net, O-Net, GAT, PAT หรือการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOFEL, TOEIC ทำให้นักเรียนนักศึกษา จำเป็นต้องมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนในเวลาเรียนปกติมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันที่มากขึ้น ทำให้การเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน จึงเป็นที่ต้องการของนักเรียนนักศึกษามากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการเข้าถึง และ การตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ “The Excellent e-exercise online” เพื่อตอบสนองในการให้บริการระบบแบบฝึกหัด (e-exercise) แบบครบวงจร โดยสามารถใช้งานผ่าน Website และ Mobile เหมาะสำหรับทุกระดับการศึกษา ครอบคลุม วิชาที่สำคัญๆ ที่จำเป็นใช้ในการสอบ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ “The Excellent e-exercise online” เรียนรู้โดยการทำแบบฝึกหัดได้ ทุกที่ และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น ที่สถานศึกษา ที่บ้าน สถานที่ต่างๆ หรือไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมที่ไหนๆ หรือแม้กระทั่งอยู่บนรถในสภาพที่การจราจรที่ติดขัด ก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


ระบบ “The Excellent e-exercise online” จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนา ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ e-testing , e-learning มามากกว่า 8 ปี กลุ่มผู้พัฒนา ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านนี้ จึงมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ e-exercise online ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างถึงความหลากหลาย เพื่อให้การใช้ระบบงานที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย กลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ “The Excellent e-exercise online” ออกมาโดย แบ่งออกเป็น “The Excellent e-exercise online” แบบ Web Application และ แบบ Mobile Application โดยสามารถรองรับได้ทั้ง มือถือ BlackBerry OS, iPhone OS, Android OS, Windows Mobile OS ซึ่งจะทำให้เหมาะสมตามการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เพื่อที่กลุ่มลูกค้าเมื่อนำระบบ “The Excellent e-exercise online” ไปใช้งาน

"
  Product / Service Name 3 : Service Management Supporting Tools Solutions
  Product / Service Description 3 : "บริษัท Business Excellence Solutions เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงาน ด้านกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม (IT & Telecommunication Service Management) ตามมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) โดยมีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้านกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม ตามมาตรฐาน ITIL มามากกว่า 15 ปี
การบริหารจัดการงาน บริการด้านระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมนั้น มีจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อเน้นไปถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่ถูกต้องชัดเจน เช่น จำเป็นต้องมีมาตรฐานด้าน Service Support และ จำเป็นต้องมีมาตรฐานด้านด้าน Service Delivery ตลอดจน ต้องมีการกำหนด SLA (Service Level Agreement) ที่ชัดเจน "