No account yet?
 
 
You are here:: Software Company Lists Software Companies in Thailand
 
 
Untitled Document
Company Information    
  Name of Company(English) : Sapphire Research and Development Co.,Ltd.
  ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) : แซฟไฟร์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเม็นท์ บริษัท จำกัด
  Address : 199/445 Moo 2 Chiangmai Maejo rd., T.Nong Chom, A.Sansai
  Province : Chiang Mai
  Postcode : 50210
  Telephone : 053248985
  Fax : 053854238
  Email : service@sapphire.co.th
  Webpage : http://www.sapphire.co.th
  Company Profile (Eng) : Our company is focused on developing innovative information technologies to support and drive organizations to success under 3 main concepts shown below Smart Solutions with professional staffs For more than 10 years we have been involved in consultation for big companies, public and private organizations alike. We help them to drive the Multi dimensional factors of organizations such as policy, strategies and function with our vast experience so that our customers can be ensured that they will get advice in right way, and get a good system for the right service for each business. Currently, our consultancy has certification from the Ministry of Finance, majoring information technology systems, telecommunication systems and logistics systems. Our products are level A grade quality. Achieve business mission with innovative products All the systems created by our research and development team are based on Result based Management (RBM), Enterprise Project Management, Logistics and Supply Chain Management, Competency Management Supporting System, Geographic Information System (GIS) and Executive Decision Supporting System (EDSS). They have been made from our inspiration to make them easy to use, responsive all customers in any level of web based application. Best call center service We here at Sapphire believe that the key to success in the use of information technology systems is the continuous gathering and understanding of advice and development. Our call center team is like a gate between the users and the system. We intend to give good service to our customers. we are your best friend, always beside you in your time of need.
  Company Profile (ไทย) : เราเป็นบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้แกนความคิดหลักสำคัญสามประการ คือ ความเข้าใจในธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ กว่า 10 ปีที่ทีมงานของเราได้เข้าไปมีส่วนในการให้คำปรึกษากับองค์ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนมิติต่างๆ ขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์ และภารกิจ ด้วยประสบการณ์ในรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ลูกค้าของเราจึงมั่นใจว่าจะได้รับคำปรึกษา ระบบ ตลอดจนบริการที่ตรงกับสภาพธุรกิจ/องค์กรอย่างแท้จริง ปัจจุบันเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง สายงานระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ มีผลงานอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาระดับ A นวัตกรรมระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับองค์กรสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ทุกระบบที่ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้คิดค้นขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM: Result based Management) ระบบสนับสนุนการบริหารโครงการขนาดใหญ่ (Enterprise Project Management) ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ระบบบริหารบุคลากรและองค์กรภายใต้ Competency Model ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (EDSS: Executive Decision Supporting System) ล้วนมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย สนองตอบความต้องการของลูกค้าในทุกระดับด้วยเทคโนโลยี Web based Application บริการหลังการขายด้วยทีม call center ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เรามีความเชื่อว่ากุญแจแห่งความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารเทศไปใช้คือ การให้คำปรึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีม call center จึงเสมือนเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเราได้รับบริการจากทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจบริการ เสมือนเป็นเพื่อนของท่านยามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ

Type of Business    
  IT Service / IT Outsourcing : Yes
  Software Development : Yes
  Software Integration : Yes
  Software Package : Yes
  Other :

Area of Specialization Industry Focus
  1. Automotive Software
2. Business / Project Management
3. Business Planning
4. Call Center / Help Desk
5. Cloud
6. Call Center / Help Desk<
1. Government

Product / Service    
  Product / Service Name 1 : Competency Management Supporting System
  Product / Service Description 1 : It's a personnel database and behavioral diagnose of employee system organized by a Competency model. It is especially important for human resource managements such as recruitment, development and treatment of employees in the organization. Competency has an effect on the performance of employees so the organization will get the performance directly thus it is very important for success.
  Product / Service Name 2 : RBM: Result Based Management
  Product / Service Description 2 : It's a system to monitor and control the operations of the project which are driven under the strategies of the Enterprise Strategic Project Management (ESPM) concept and link to the achievement aim management.
One of the mechanisms that the government is using to implement the development of the government offices system to develop the function of the manager is to use the Strategic Management System and Result Based Management System to assign to the provinces to make a strategic plan and to also define the results clearly. Furthermore, the Office of Civil Service Commission had a resolution at NorRor 1012 Wor1 on February 28, 2548, bringing the management and operation development of civil service to use. They're focus is on the plan to manage the performance, monitor the operation and develop the performance and also link the operation results of the civil service with the results of the department by relaying the objective of government offices to a faculty or individual level, and also defining the indicators of performance on an individual level that clarifies the evaluation of the performance under these conditions.
  Product / Service Name 3 : GIS Warehouse
  Product / Service Description 3 : GIS Warehouse is a central system that collects and combines all the data from any agencies by the XML standard that can exchange the data between each other without the problem of standardizing the data. Users do not need to buy high price software or systems to process because they can access the data via internet networks. They can search for the position, zoom in and out, buffer, and connect to MIS data by ODBC. The database centre will store all the data so that the agencies that need to use GIS Warehouse to support their function can bring the based map and also the level of data of any agencies to use and they do not need to invest for a new based map because users can use the web browser that is freeware to do the processing.