Software Park Logo

Software Park Thailand

เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ (Homepage)
และระบบลงทะเบียนอบรมใหม่ (Training Registration System)
ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ที่

www.swpark.or.th