No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Solution Architecture Principles and Techniques (Online)
 
 

Solution Architecture Principles and Techniques (Online)

Categories : Software Architecture and Design
Posted by : juntima | Posted On : Wednesday, 21 March 2012 15:19
Training Date : 17 August 2021 - 19 August 2021

ระยะเวลาอบรม 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง 
อบรมวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น.
สถานที่อบรม : สถานที่และรูปแบบการจัดอบรม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมการแจ้งยืนยันจัดอบรม

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

07 October 2020 - 09 October 2020

ระยะเวลาอบรม 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง 
อบรมวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น.
สถานที่อบรม : ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

Download => ข้อมูลหลักสูตรอบรม

การเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้จัดเตรียม อาหารว่าง (เช้าและบ่าย),
อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

17 September 2019 - 19 September 2019
28 August 2018 - 30 August 2018
07 May 2018 - 09 May 2018
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:30 - 16:30
Fee : 10,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Narong Chansoi
Objectives :
     ทุกวันนี้การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสิ่งสาคัญ อาทิ หน่วยงานเจ้าของระบบ ผู้ใช้ เวนเดอร์ ทีมพัฒนาระบบ
ทีมทดสอบระบบ ทีมดูแลระบบ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ฯลฯ ที่ผู้ประสานงานจะต้องเข้าใจความต้องการหรือ concern ของ stakeholder ที่หลากหลาย และสามารถออกแบบและนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด ในขณะเดียวกันก็ประสานงานการอิมพลีเม้นต์โซลูชั่น ซึ่งรวมไปถึงการกำกับ ติดตามและสนับสนุน ไปตลอดจนอิมพลีเม้นต์โซลูชั่นเรียบร้อยได้เป็นระบบไอทีที่ตอบสนองความต้องการหรือ concern ของ stakeholder ได้อย่างครอบคลุม
     นอกจากนี้ทุกวันนี้หลายองค์กรเริ่มตระหนักในการออกแบบและจัดการระบบและโครงการในเชิงสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น ในลักษณะ Architecture Based Design,
Architecture Based Development, Architecture Based Management จนหลายองค์กรเริ่มมีตำแหน่งบทบาทใหม่เกิดขึ้น คือ Solution Architect ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบกว้างกว่า Software Architect แต่ไม่ลึกเท่า โดย Solution Architect ต้องสามารถประสานงานกับ stakeholder ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดย Solution Architect มีหน้าที่หลักได้แก่
- ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ Business Architecture และวิเคราะห์ผลกระทบเชิงธุรกิจและไอที
- รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการสำคัญของระบบ (Architecture Requirements) โดยเฉพาะ Non-Functional Requirements หรือ Quality Attribute ซึ่งมีผลต่อคุณภาพระบบอย่างมาก
- ออกแบบและจัดการโซลูชั่น และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และรับผิดชอบโซลูชั่นเหล่านั้น โดยอาจออกแบบภาพรวมแล้วประสานกับ Architect ด้านอื่นๆ หรืออาจ
ออกแบบลงลึกแล้วแต่กรณี
- กำหนดกรอบการทดสอบระบบ อาทิ Test Case, Test Scenario เบื้องต้น ที่สอดคล้องกับความต้องการสำคัญ, สัญญาว่าจ้าง, SLA, Acceptance Criteria
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน อาทิ stakeholder, auditor, ผู้ใช้, คณะกรรมการตรวจรับงาน, ฝ่ายไอที/ทีมพัฒนาระบบ, ฝ่ายกฏหมาย, ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นต้น
- ประสานงาน/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/สนับสนุน เวนเดอร์ภายนอก
วัตถุประสงค์ของการอบรม (Objective)
การอบรม 3 วันนี้ จะเน้นถึงหลักการพื้นฐานสาคัญของ Solution Architecture เทคนิคการทำ Solution Architecture ที่ดีมีคุณภาพ และการเป็น Solution Architect ที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการฯ เทคนิค และแนวทาง เพื่อสามารถกลับไปศึกษาเพิ่มเติม ปรับ ประยุกต์ และต่อยอดให้เข้ากับงานที่ทำงานและกับตัวเองได้
Who Should Attend :

การอบรมนี้ออกแบบมาสาหรับ Solution Architect, Software Architect, Enterprise Architect, Business Architect, Business Analyst, System Analyst, (Software) Sales Specialist, IT Manager / CIO / CTO, Programmer และผู้สนใจในงานด้าน Solution Architecture จริงจัง

พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม (Prerequisites)
ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อน เช่น การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การจัดการความต้องการ การทดสอบระบบ และควรมีความรู้พื้นฐาน
ด้านธุรกิจ (ผู้ที่จะเป็น Solution Architect ควรมีทักษะด้าน soft skill ที่ดี เช่น ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การสื่อสาร(โดยเฉพาะการพูดและการเขียน) การจัดการการให้บริการ การขายของ การบริหารลูกค้า การบริหารเวลา การบริหารเป้าหมาย การบริหารโครงการ การวาดรูป การทาเอกสาร เป็นต้น และควรมีความรู้และทักษะด้านเทคนิค
และรักการเรียนรู้
Benefits :
ในการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจหลักการพื้นฐาน เทคนิค แนวทาง ในการจัดการความต้องการออกแบบและจัดการโซลูชั่น ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
วางกรอบการทดสอบระบบ  ประสานงานกับ stakeholder, ผู้ใช้ และ ทีมไอที ตลอดจนกำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ/สนับสนุนเวนเดอร์ และจะได้เข้าใจแนวทางการเป็น Solution Architect ที่ดีมีคุณภาพ
Course Outline :
- What is Solution?
- Solution Lifecycle
- What is Solution Architecture?
- Major Types of Solution Architectures
    o Proprietary solutions
    o Open solutions
    o De-facto solutions
- Enterprise Architecture vs. Solution Architecture
- Characteristics of Good Solution Architecture
- What Do Solution Architects Do?
- Solution Architects Creation & Improvement Guidelines
- Solution Analysis Principles and Techniques
    o Review architecture stakeholders and other parties, and find communication obstacles
    o Rough review: architecture/project requirements, especially business goals, stakeholder concerns
    o Review baseline and target architectures: business, data, application, technology
    o Review gap between baseline and target architectures: business, data, application, technology
    o Deep review: architecture/project requirements, especially non-functional requirements
    o Review plans: project, migration/installation
    o Review governance: organizational core values, architecture principles, standards, frameworks, etc.
    o Review solution sources: in-house, vendors, OpenSource, outsourcing
    o Identify/review architecture constraints and concerns
    o Find and analyze opportunities
    o Define architecture views, viewpoints, and perspectives
    o Conceptual design: service, data, application, technology
- Solution Design Principles and Techniques
    o Architectural tactics, architectural patterns and design patterns overview
    o Logical design: service, data, application, technology
    o Physical design: service, data, application, data, technology
    o Applying COTS
- Solution Evaluation Principles and Techniques
    o ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) overview
    o CBAM (Cost-Benefit Analysis Method) overview
    o Solution proof-of-concept and feasibility: TELOS (Technology, Economic, Legal, Operation, System, etc.)
- Solution Implementation Governance
    o Design and write architectural test cases
    o Vendor coordination
    o Tracking and monitoring
- Solution Change Management
    o Solution lifecycle management
    o Applying COTS

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
    2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Juntima Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.