No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Software Team Leader Management Training Program
 
 

Software Team Leader Management Training Program

Categories : Management Skills
Posted by : juntima | Posted On : Friday, 30 August 2013 13:48
Training Date : 23 March 2021 - 06 May 2021

อบรมระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร รวมทั้งหมด 6 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
Classroom (18 ชั่วโมง) : เรียนวันที่ 23-25 มีนาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
Group Workshop (6 ชั่วโมง) : เรียนวันที่ 8 เมษายน 2564, วันที่ 22 เมษายน 2564 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

Download => ข้อมูลหลักสูตรและตารางการเปิดอบรม

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***

28 May 2019 - 11 July 2019
08 May 2018 - 21 June 2018
16 May 2017 - 28 June 2017
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 24 Hour(s)
Days : 6 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 25,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : คุณศุทธวรรธน์ ตรีวิทยาภูมิ
คุณสุภิดา ลีลามณีพงศ์
คุณวรันต์ มโนสุทธิ
คุณอนุชิต จิตภิรมย์
คุณรัชพงษ์ พรวิริยางกูร
Objectives :

การบริหารจัดการทีม Software ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีผลลัพท์ที่ดีนั้น หนี่งในปัจจัยสำคัญคือการมีผู้นำทีมที่ดี
ที่ไม่เพียงมีความสามารถทาง Technical ที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมีทักษะการนำทีมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจน
ความสามารถในการกระตุ้นและผลักดันให้ลูกทีมมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และบ่อยครั้งที่ผู้นำทีมต้องพบเจอกับปัญหาหรือ        
ข้อคำถามเหล่านี้ อาทิ

• ทำไมลูกทีม ติดปัญหา แต่ไม่บอกหัวหน้าแต่เนิ่น ๆ ?          
• ใช้เวลา ประชุมทีมบ่อย และ นานมาก แต่ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์จากการประชุมซักเท่าไร ?          
• ลูกทีมบางคนทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น จะบอกให้ปรับปรุงการทำงาน แต่ก็ไม่รู้จะบอกยังไง ?          
• มีงานเข้ามาล้นมือ อยากให้ลูกทีมทำงานบางอย่างแทน แต่ไม่รู้จะบอกให้ลูกทีมทำแทนยังไง ให้ไม่รู้สึกเหมือนผลักภาระให้ ?          
• ต้องทำงานกับทีมงานที่ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกัน ตามงาน คุยงานได้ช้า จะมีเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ยังไง ?          
• คุยกับลูกค้า เรื่องเดียวกัน แต่เหมือนคุยกันคนละภาษา Technical กับ Business จะทำให้คุยกันรู้เรื่อง ได้อย่างไร ?   

    
ปัญหา เรื่องคน, เรื่องการสื่อสาร เป็นปัญหาท้าทายคนเก่งในเชิง Technical ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลทีมงานพบเจออยู่บ่อยครั้ง  
หากท่านต้องการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรือ อยากมี Coach ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้หน้าทีม
และทีมงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้...        

หลักสูตรนี้ มุ่งให้พื้นฐานความรู้และฝึกทักษะของการเป็น Software Team Leader ที่ดี โดยมุ่งเน้นด้าน Soft Skill
สำหรับผู้ที่เพิ่งขึ้นมารับหน้าที่ผู้นำทีม Software เป็นครั้งแรก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อเข้าใจส่วนประกอบที่จำเป็นของการเป็นผู้นำที่สามารถ แนะนำ, ติดตามความคืบหน้างาน, สร้างแรงบันดาลใจ และ พัฒนาทีมงาน Software ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล
- เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำทีม เช่น Adaptive Leadership, Performance Coaching, Effective Communication    ผ่านรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งการบรรยายในห้องเรียน, การสาธิต, ฝึกปฏิบัติ และการแนะนำ จาก Coach ใน Group Workshop

Who Should Attend :

ผู้ที่เป็น Team Leader ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการบริหารและประเมินผลงานลูกทีม
Prerequisite :
หลักสูตรนี้้ออกแบบมาเพื่อ ผู้ซึ่งเพิ่งขึ้นมารับหน้าที่ นำทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (Develop), การสนับสนุนทางเทคนิค
(Technical Support) และการปฏิบัติการ (Operations) ระบบ Software เป็นครั้งแรกหรือขึ้นมารับหน้าที่นี้
ในระยะเวลาไม่เกิน 1-2 ปีที่ผ่านมา

Benefits :

สำหรับผู้เรียน
- เข้าใจบทบาทและความท้าท้ายของหัวหน้า (Team Leader) หรือ ผู้จัดการ (Manager) ในทีม IT/Software Development & Support
- เข้าใจและตระหนักรู้ถึงรูปแบบการเป็นผู้นำของตัวเอง และการปรับใช้ให้เข้ากับทีมของตัวเองในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- สร้างและฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำทีมงาน ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
     + Delegating and setting performance expectations
     + Communicating to build relationship and motivation
     + Handling challenging discussions/situations
     + Leading team and increasing team effectiveness

สำหรับบริษัท/องค์กร
- สร้างผู้นำทีมที่สามารถขับเคลื่อนทีมให้มีความผูกพันกับองค์กร และสมรรถนะสูง

Course Outline :

Classroom:

(เรียนวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค)


Day 1:

- Understanding of different leadership styles
- Communicating effectively
     + Running effective meetings
     + How to communicate to achieve the results while building relationship and motivation in your team
     + Communicating/dealing with customers or external stakeholders
- Setting performance expectation

Day 2:

- Effective delegation
- Coaching
     + To address performance problem
     +To support staff growth

Day 3:

- The art of just enough process in leading team and managing projects
     + Preparation for Implicit Responsibilities:
     + How to work in a virtual team environment with members in multiple locations and cultures
     + Deliver bad news
     + Developing your own career along with team members’
- Do’s and Don’ts in leading a team

Post-Classroom Workshop Activities:
ในระยะเวลา 6 อาทิตย์หลัง Classroom Workshop ผู้เข้าเรียน จะได้รับ Short Assignment ทุก ๆ 2 อาทิตย์ กลับไปทำเอง
แล้วจะมีการนัดกลับมา คุย กับ Trainers และทีมงานของ Trainer ที่ทำหน้าที่ Coach ดังนี้

Group Workshop (2 hours x 3 times) :
ทุก 2 อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 3, 5, 7 หลัง Classroom) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนในกลุ่มผู้เรียน กับ Trainer/Coach
ในเรื่อง Short Assignment ที่ได้ทำใน 2  อาทิตย์ที่ผ่านมา รวมทั้งในบางครั้งอาจจะมีการเชิญ Guest Speaker มาบรรยาย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ IT Leadership ที่น่าสนใจด้วย

(เรียน วันที่ 8 เมษายน 2564, วันที่ 22 เมษายน 2564 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค)             

Download =>ข้อมูลตารางกำหนดการอบรม

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Juntima  Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.