No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Business Model Canvas
 
 

Business Model Canvas

Categories : Business Analysis
Posted by : kotchaphan | Posted On : Monday, 23 December 2019 14:52
Training Date :
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Sudchai Singmano
Objectives :

1. เข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

2. เข้าใจวิธีการหาไอเดียเพื่อสร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจและการสร้างโอกาสใหม่ๆ

3. เข้าใจการใช้เครื่องมือมาช่วยในการเปลี่ยนไอเดียธุรกิจ ให้เป็นธุรกิจจริง

4. เข้าใจวิธีการสร้างสินค้าและบริการให้โดนใจลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

5. รู้จักเครื่องมือและวิธีการในการใช้ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

6. สร้างความเข้าใจร่วมกันของทีมงานในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของธุรกิจด้วยเครื่องมือที่ทรงพลัง

Who Should Attend :

ผู้บริหารในองค์กร ผู้จัดการในระดับต่างๆ รวมถึงพนักงานในองค์กร ที่ต้องการสร้างจิตวิญญาณของการเป็น “ผู้ประกอบการภายใน – Intrapreneur” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด

Benefits :

การสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในการเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอลด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ที่ได้กลั่นกรอง มาเป็นบทเรียนจากประสบการณ์จริง ความสำเร็จและความล้มเหลว แล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อจะได้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการลองผิดลองถูก เป็นการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตรซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

1. แม่แบบโมเดลธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอธิบาย วิเคราะห์ และออกแบบโมเดลธุรกิจ

2. แบบแผนโมเดลธุรกิจ ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดของนักคิดชั้นนำในโลกธุรกิจ

3. เทคนิคในการออกแบบโมเดลธุรกิจ

4. การทบทวนกลยุทธ์จากมุมมองของโมเดลธุรกิจ และกระบวนการเบื้องต้นในการออกแบบโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่ ซึ่งผสมผสานแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกัน

Course Outline :

Day 1

What is Business Model?:

 - เข้าใจความหมายและความสำคัญของโมเดลธุรกิจ โมเดลธุรกิจจะอธิบายที่มาที่ไปของวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อสร้าง ส่งมอบ และคงไว้ซึ่งคุณค่า

 

What is Business Model Canvas?:

 - ทำความรู้จักกับผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจ วิธีที่จะอธิบายโมเดลธุรกิจได้ดีที่สุดคือการใช้ส่วนประกอบทั้งเก้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไกการสร้างรายได้ที่บริษัทวางไว้ ซึ่งจะครอบคลุม 4 ด้านหลักของธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า ข้อเสนอ โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างรายได้

 

The 9 Building Blocks:

 - ส่วนประกอบที่สำคัญ 9 อย่างของผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจ

   1. Customer Segments กลุ่มลูกค้า

        องค์กรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม เรากำลังสร้างคุณค่าให้กับใคร ใครคือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเรา

   2. Value Proposition การเสนอคุณค่า

        บริษัทพยายามแก้ไขปัญหาของลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอคุณค่า ด้วยชุดของสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้ากลุ่มหนึ่ง เราเสนอคุณค่าอะไรแก่ลูกค้า ปัญหาอะไรของลูกค้าที่เราต้องช่วยแก้ไข

   3. Channels ช่องทาง

        การเสนอคุณค่าถูกส่งไปถึงลูกค้าผ่านการสื่อสาร การกระจายสินค้าและบริการ และช่องทางการขาย กลุ่มลูกค้าของเราต้องการให้เราเข้าถึงพวกเขาผ่านช่องทางไหน เราผสานช่องทางต่างๆเข้ากับกิจวัตรของลูกค้าได้อย่างไร

   4. Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกค้า

        ความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นและรักษาไว้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ลูกค้าแต่ละกลุ่มคาดหวังว่าเราจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในรูปแบบใด

   5. Revenue Streams กระแสรายได้

        กระแสรายได้เป็นผลของการเสนอคุณค่าที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าของเรายินดีจ่ายเงินเพื่อคุณค่าใด พวกเขาอยากจ่ายเงินอย่างไร กระแสรายได้แต่ละทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้รวม

 

 

Day 2

   6. Key Resources ทรัพยากรหลัก

        ทรัพยากรหลักคือสิ่งที่ต้องใช้ในการเสนอและส่งมอบส่วนประกอบอื่นที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1-5 ทรัพยากรหลักอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการเสนอคุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระแสรายได้ของเรา

   7. Key Activities กิจกรรมหลัก

        กิจกรรมหลักจำนวนหนึ่งที่บริษัทต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างที่ต้องการ กิจกรรมหลักอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการเสนอคุณค่า

   8. Key Partners พันธมิตรหลัก

        กิจกรรมบางอย่างที่ถูกส่งไปให้คนอื่นทำและทรัพยากรบางอย่างที่ถูกนำเข้ามาจากภายนอกองค์กร ใครคือพันธมิตรหลักของเรา ใครคือซัพพลายเออร์ของเรา ทรัพยากรหลักอะไรที่เราได้จากพันธมิตร

   9. Cost Structure โครงสร้างต้นทุน

        ส่วนประกอบต่างๆของโมเดลธุรกิจส่งผลให้เกิดโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนที่สำคัญที่สุดในโมเดลธุรกิจของเราคืออะไร ทรัพยากรหลักใดที่แพงที่สุด กิจกรรมหลักใดที่แพงที่สุด

 

Example Business Model Canvas – ตัวอย่างผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ:

   - ศึกษาตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน เช่น ธุรกิจธนาคาร  ,ธุรกิจโทรคมนาคม

   - ศึกษาตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบลองเทล เช่น ธุรกิจหนังสือ , ธุรกิจเลโก

   - ศึกษาตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบลูกค้าหลายด้าน เช่น ธุรกิจของกูเกิล , ธุรกิจของแอปเปิ้ล

   - ศึกษาตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี เช่น ฟรีเมี่ยม , โอเพนซอร์ซ , ธุรกิจของสไกป์ , ธุรกิจประกันภัย

   - ศึกษาตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบเปิดกว้าง เช่น ธุรกิจของพีแอนด์จี , ธุรกิจของแกล็กโซสมิธไคลน์

 

Day 3

Value Proposition Canvas:

 - กระบวนการค้นหาคุณค่าที่จะมอบแก่ลูกค้าด้วยผืนผ้าใบแห่งคุณค่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

   1. แผนภาพคุณลักษณะของลูกค้า ซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจลูกค้าของกิจการอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

        - Customer Jobs งาน สิ่งที่ลูกค้าอยากทำให้สำเร็จ

        - Gain ประโยชน์ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ลูกค้าปรารถนา

        - Pain ปัญหา ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น

   2. แผนภาพคุณค่า ซึ่งบอกว่ากิจการจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเหล่านั้นอย่างไร ประกอบด้วย  

        - Products & Services สินค้าและบริการ ทั้งหมดที่กิจการทำขึ้นมาเพื่อเสนอคุณค่า

        - Pain Relievers ทางแก้ สินค้าและบริการบรรเทาปัญหาของลูกค้าอย่างไร

        - Gain Creators ตัวสร้างประโยชน์ สินค้าและบริการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างไร

Group Workshop:

 - กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจ เทคนิคการออกแบบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ด้วยการทำความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้

   1. Assemble in teams

   2. Create canvas

   3. เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า การสร้างโมเดลธุรกิจจากความเข้าใจของลูกค้า

   4. เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่ๆ การสร้างแนวคิดใหม่ๆสำหรับโมเดลธุรกิจ การสร้างทีมที่มีความหลากหลาย

   5. เทคนิคการคิดด้วยภาพ ประโยชน์ของการคิดด้วยภาพ

   6. เทคนิคการสร้างตัวต้นแบบ ประโยชน์ของการสร้างตัวต้นแบบ

   7. เทคนิคการเล่าเรื่อง พลังของการเล่าเรื่อง

   8. เทคนิคการจำลองสถานการณ์ การออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านการจำลองสถานการณ์

 

Present your canvas – นำเสนอโมเดลธุรกิจให้โดนใจ:

 - เคล็ดลับการนำเสนอโมเดลธุรกิจให้ชนะใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

 

Discussion:

 

What’s beyond the canvas? องค์ความรู้ด้านอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโมเดลธุรกิจเพื่อการต่อยอด:

 1. การประเมินแต่ละส่วนประกอบอย่างละเอียดด้วย SWOT และนำผลจากการวิเคราะห์มาประกอบการออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่

 2. การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจด้วยกลยุทธ์บลูโอเชี่ยน เป็นการผสมผสานกลยุทธ์บลูโอเชี่ยนเข้ากับแม่แบบโมเดลธุรกิจ

 

BMC vs Business Plan:

 - กลยุทธ์การแปลงผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจไปสู่แผนธุรกิจขององค์กร การนำผืนผ้าใบโมเดลธุรกิจไปประยุกต์ใช้จริง ใน 5 ขั้นตอน

 1. ระดมพล การเตรียมความพร้อม รวบรวมทุกองค์ประกอบที่จะทำให้การออกแบบโมดลธุรกิจประสบความสำเร็จ

 2. ทำความเข้าใจ ลงลึก ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดทั้งเรื่องลูกค้า เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

 3. ออกแบบ ค้นหา แปลงข้อมูลจากแนวคิดให้กลายเป็นตัวต้นแบบของโมเดล

 4. นำไปใช้ ลงมือปฏิบัติ นำโมเดลธุรกิจที่เลือกไปใช้จริง

 5. บริหาร พัฒนา ติดตาม ประเมิน และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Ms.Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th, ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.