No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Process Development and Management
 
 

Process Development and Management

Categories : Project Management
Posted by : kotchaphan | Posted On : Wednesday, 20 May 2020 13:46

การบริหารโครงการและส่งมอบบริการต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทำงานทั้งสิ้น ยิ่งให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานที่รวดเร็วและคุณภาพที่ดีในระยะยาว ยิ่งจำเป็นต้องมุ่งเน้นการมีกระบวนการทำงานที่ดี อาการปัญหาจากกระบวนการทำงานที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น การส่งงานล่าช้า ต้นทุนบานปลาย มีปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์กร

กระบวนการจำเป็นต้องถูกกำหนดและทำความเข้าใจก่อนที่จะทำเป็นอัตโนมัติ (Automated) พื้นฐานการจัดการกระบวนการเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจความหมายของกระบวนการ การกำหนดกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Process Development) การประกันคุณภาพกระบวนการ (Process Quality Assurance) การวัดและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Measurement and Analysis) การปรับปรุงกระบวนการ และการนำกระบวนการใหม่ออกปฎิบัติ (Process Improvement and Deployment) รวมทั้งการติดตามประเมินผล

วิทยากรคัดเลือกสี่กระบวนสำคัญจากมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) ที่สามารถประยุกต์กับองค์กรที่ให้ความสำคัญและกำลังสนใจในการปรับปรุงและจัดการกระบวน โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์การให้คำปรึกษา พร้อมทดลองปฎิบัติ (Workshop) และแบบฟอร์ม (Template) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร

Training Date : 02 August 2022 - 03 August 2022

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชพรรณ 02-583-9992 ต่อ 81425

15 March 2022 - 16 March 2022
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 12 Hour(s)
Days : 2 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 8,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Visoot Luechaichalermsook
Objectives :

- เพื่อทราบบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการแปลงร่างองค์กร
- เพื่อเข้าใจขั้นตอนการแปลงร่างการดำเนินการ (Operation Transformation)องค์กร
- เพื่อรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology)ที่สำคัญ
- เพื่อเตรียมบุคคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change Management)

Who Should Attend :

- Project Manager
- Engineering Process Group (EPG)
- Software Team Leader
- ผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการ
- ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ
- ผู้สนใจทั่วไป

Benefits :

การบริหารโครงการและส่งมอบบริการต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทำงานทั้งสิ้น ยิ่งให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานที่รวดเร็วและคุณภาพที่ดีในระยะยาว ยิ่งจำเป็นต้องมุ่งเน้นการมีกระบวนการทำงานที่ดี อาการปัญหาจากกระบวนการทำงานที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น การส่งงานล่าช้า ต้นทุนบานปลาย มีปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์กร

กระบวนการจำเป็นต้องถูกกำหนดและทำความเข้าใจก่อนที่จะทำเป็นอัตโนมัติ (Automated) พื้นฐานการจัดการกระบวนการเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจความหมายของกระบวนการ การกำหนดกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Process Development) การประกันคุณภาพกระบวนการ (Process Quality Assurance) การวัดและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Measurement and Analysis) การปรับปรุงกระบวนการ และการนำกระบวนการใหม่ออกปฎิบัติ (Process Improvement and Deployment) รวมทั้งการติดตามประเมินผล

วิทยากรคัดเลือกสี่กระบวนสำคัญจากมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) ที่สามารถประยุกต์กับองค์กรที่ให้ความสำคัญและกำลังสนใจในการปรับปรุงและจัดการกระบวน โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์การให้คำปรึกษา พร้อมทดลองปฎิบัติ (Workshop) และแบบฟอร์ม (Template) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร

Course Outline :

Day 1
Introduction
• Why the excellent organization focus on process.
• What should be chosen first, process or technology?

Process Development
• What is process?
• Defining the process
• Developing the standard process
• Developing the tailoring guideline for the standard process
• Developing organizational process library and work environment

Process Quality Assurance
• Developing the process checklist
• Auditing process
• Identifying non-compliance issue
• Developing QA Report

Day 2
Process Measurement and Analysis
• What to measure
• Developing measurement specification
• Collecting data
• Developing data quality process
• Analyzing data

Process Management
• Identifying process issues
• Selecting process to be improved
• Improving process
• Deploying and monitoring the improved process
• Evaluating the effectiveness of deployed improvements

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.thttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.