No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Agile Mindset and Scrum Process: 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ (Business Analysis/Agile Mindset/Scrum Process) (Online!)
 
 

Agile Mindset and Scrum Process: 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ (Business Analysis/Agile Mindset/Scrum Process) (Online!)

Categories : Online Training
Posted by : kotchaphan | Posted On : Friday, 08 January 2021 08:58
Training Date : 20 September 2021 - 22 September 2021

ขอยืนยันจัดอบรม Online!! ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 64 ผ่าน ZOOM

Session 1 09:00 am 12:00 pm
Lunch Break 12:00 pm 1:00 pm
Session 2 1:00 pm 4:00 pm

VDO: Key Note!!! >>> 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ

16 June 2021 - 18 June 2021
17 February 2021 - 19 February 2021
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 10,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon
Mr.Kraikiti Dibakanaka
Objectives :

หลักสูตร : Agile Mindset and Scrum Process: 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ (Business Analysis-Agile Mindset-Scrum Process)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม:
     ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้า องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีคุณสมบัติคือการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
     “Agile” เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีจุดเริ่มมาจากโครงการนวัตกรรมและโครงการพัฒนา Software โดยเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการทำงานแบบปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดย Agile เริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรม การปรับความคิดการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดระบบองค์กรและทำงาน เราจะเห็นการใช้การทำงานแบบใหม่คือการทำงานแบบ “Scrum” ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการหนึ่งที่นิยม ภายใต้กรอบความคิด Agile จะโดยขจัดข้อเสียจากการวางแผนงานด้วย Project Management Waterfall แบบเก่า

     จากงานวิจัยล่าสุดของ Miler and Gaida (2019) พบว่า ผู้ทำงานด้วยวัฒนธรรม Agile ควรมีความเข้าใจในการทำงานและ Mindset ที่แตกต่างจากการทำงานแบบ Waterfall และที่สำคัญมากคือการทำงานแบบ Proactive มีความเชื่อใจทีมงาน จริงใจ โปร่งใส ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมงาน
“This suggests that effective agile teamwork requires a specific attitude towards the team and other people as well as proactive and open mind of the individuals.” Miler and Gaida (2019)
     จากการศึกษาทางวิชาการประกอบกับประสบการณ์ของทีมงานวิทยากร KCT ที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจรวมถึงเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาระบบให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทีมงานได้กลั่นกรอง ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรที่ต้องการจะปรับตัวโดยใช้การทำงานแบบ Agile มีสามประการ เรียกว่า 3 เสาหลัก (3 Pillars of Success) ได้แก่ มีสามารถในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) มีกรอบความคิดที่เหมาะสม (Agile Mindset) และเข้าใจในกระบวนการสครัม (Scrum Process)

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในธุรกิจประเภทต่างๆและสามารถวิเคราะห์เพื่อปรับหรือออกแบบระบบงานแบบ Agile ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี Mindset ที่จำเป็น เพื่อการทำงานด้วยวัฒนธรรม Agile 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการ Scrum ครบวงจร ตั้งแต่ ค้นหา User Stories และการจัดลำดับความสำคัญ Product Backlog การจัดทีมงานและปรับปรุงกระบวนการ การทำ Sprint Review Sprint Retrospective ที่ถูกต้อง

Who Should Attend :

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม:
ผู้ทำงานด้าน IT Professional เช่น System Analysis, System Designer, Programmer, Software Developer, IT Coordinator รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับในองค์กรที่ต้องการใช้ Agile

วิธีการฝึกอบรม:
บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop ผ่านระบบ ZOOM

แนวทางที่ใช้ในการอบรม:
แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้: ทฤษฎี 20 และ ปฏิบัติ 80
- การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
- กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
- ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น
- การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Benefits :

Business Analysis: การวิเคราะห์ธุรกิจ ความเข้าใจที่สำคัญ
     เราพบว่า Pain Point ที่สำคัญของนักพัฒนาระบบคือความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ เพราะเนื่องจากธุรกิจมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เน้นจำหน่ายสินค้า ธุรกิจที่เน้นการบริการ ธุรกิจขายปลีก ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจ B to B ธุรกิจ B to C ฯลฯ ส่งผลให้ทั้งนโยบาย ทั้งโครงสร้างต้นทุน รูปแบบการดำเนินการ การผลิต การตลาด ลักษณะลูกค้า วัตถุดิบ การจัดการบุคลากร การจัดเก็บ การขนส่ง ฯลฯ แต่ละธุรกิจจะมีประเด็นสำคัญที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการทำความเข้าใจธุรกิจที่เป็นลูกค้าคือหัวใจอย่างแรกที่ควรจะมี ไม่ว่าจะเป็น Product Owner Project Manage Scrum Master หรือ Team Members เพราะงานพัฒนาขึ้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ Backlog ของลูกค้าโดยตรงทั้งสิ้น หากวิเคราะห์ธุรกิจไม่ถ่องแท้แล้วจะไม่สามารถพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการธุรกิจนั้นอย่างดีได้เลย 
     เนื้อหาในวันแรกของการฝึกอบรมจึงจะเจาะลึกไปที่ ความเข้าใจในธุรกิจรูปแบบต่างๆและการวิเคราะห์ผ่านทางโมเดลและ Workshop เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ Business Model Canvas / Value Proposition / Stakeholder Analysis / SWOT Model (Business Level) / Five Forces Model (Business Level) / PEST-Risk Analysis /BABOK Guide

Agile Mindset: เมื่อกระบวนการยังไม่เพียงพอ
     การทราบเพียงกระบวนการทำงานหรือ Process ไม่เพียงพอต่อความสำเร็จ ดังนั้นอีกประเด็นที่สำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรคือ กรอบความคิดหรือ “Mindset” หลายต่อหลายครั้งที่องค์กรต้องการนำระบบหรือแนวทางที่แตกต่างมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น แต่กลับมุ่งไปแค่การอบรมพนักงานให้ทราบถึงวิธีการทำงานกระบวนการ แต่ไม่ได้สร้างพื้นฐานกรอบความคิดให้พนักงาน ทำให้การทำงานเป็นไปเพียงทำตามวิธีการอย่างผิวเผิน และไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
     การอบรมวันที่สอง Agile Mindset เริ่มจาก Change Mindset เพื่อให้เกิดกรอบความคิดแห่งความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกรอบความคิดรูปแบบเดิมๆที่ยึดติดกับการตั้งเป้าหมายระยะยาว ไม่เปลี่ยนแปลง มีกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นลำดับขั้น พบว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญของวัฒนธรรม Agile ดังนั้น การทำให้เกิด Mindset ที่เข้าใจความไม่แน่นอนที่มีอยู่และพร้อมจะปรับตัวตลอดเวลาในระหว่างการพัฒนางาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
     อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือ การเข้าใจในความแตกต่างของทีมงานและการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง เพราะ Collaboration เป็นหัวใจในการทำงานของวัฒนธรรม Agile หลักสูตรวันที่สองประกอบด้วย Change Mindset/Growth Mindset/Resilience/ Deal with Uncertainty และ Collaboration Mindset และมีแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Process Improvement Mindset

Scrum Process: เรียนรู้จากการทดลองทำ
     เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านทั้ง Business Analysis และ Agile Mindset แล้ว เนื้อหาในวันที่สามเป็นการทำ Workshop Scrum ผู้อบรมจะได้ทดลองปฏิบัติการทำ Scrum โดยเริ่มจาก การทำ Deep Engagement Empathy เพื่อเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ค้นหา User Insight and Stories มาทำเป็น Product Backlog หลังจากนั้น เข้าสู่กระบวนการ คัดเลือกและวางแผนงาน (Backlog Selection and Sprint Planning) ด้วยแนวทางต่างๆ อาทิเช่น MosCow. Kano Model และ Kanban Board หลังจากนั้นทดลองทำ Sprint / Sprint Review/ Sprint Retrospective/ Backlog Refinement เป็นรอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพครบวงจรของการทำ Scrum โดยใช้กรณีศึกษา พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ทันที

Course Outline :

วันที่ 1:
Business Analysis
• องค์ประกอบของธุรกิจในภาพรวม 
• หลักสำคัญของธุรกิจแต่ละประเภท 
• Business Model Canvas
Business Analysis Tools
• Value Proposition 
• Stakeholder Analysis 
• SWOT Model (Business Level) 
• Five Forces Model (Business Level) 
• PEST-Risk Analysis 
• BABOK Guide
Business Analysis Workshop
• ใช้โมเดล และ Template วิเคราะห์ธุรกิจ กรณีศึกษา
• ใช้โมเดล และ Template วิเคราะห์ธุรกิจ กรณีศึกษา
• นำเสนอการวิเคราะห์ธุรกิจ

วันที่ 2:
Agile Mindset และ Change Mindset
• การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน
• การทำงานแบบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
• ความเข้าใจเกี่ยวกับ Agile ที่ถูกต้อง
• Change Mindset 
• Dealing with Uncertainty
• Workshop
Growth Mindset and Resilience
• กรอบความคิดเพื่อความก้าวหน้า 
• การเปลี่ยนตนเองในทางที่ดีขึ้น การพัฒนาตนเอง
• การไม่ย่อท้อและความยืดหยุ่น
• Workshop
Collaborative Mindset
• ความเข้าใจถึงความแตกต่างระห่างบุคคล
• การสร้าง Teamwork ในสภาพแวดล้อม Agile
• การทำงานร่วมกัน
• Workshop
Agile Process Improvement Mindset
• แนวความคิดการปรับปรุงกระบวนการจากสมัยเก่าสู่สมัยใหม่ 
• เครื่องมือต่างๆเพื่อการจัดการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
• Process Variation/Optimization
• Lean Process and Tools
• Workshop

วันที่ 3:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Scrum และ การสร้าง Backlog
• แนวความคิดของการทำ Scrum
• ขั้นตอนการทำ Scrum ในภาพรวม และ Life Cycle
• หน้าที่ของ Product Owner/Scrum Master/Team Member
• Deep Engagement Empathy เพื่อเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ค้นหา User Insight and Stories มาทำเป็น Product Backlog
• ลักษณะของ Product Backlog List 
• Requirement & Features
• Workshop
การคัดเลือก Backlog (Backlog Prioritization) และวางแผนงาน (Sprint Planning) 
• MosCow Canvas
• Kano Model 
• Cost of Delay
• Kanban Board for Sprint Planning
• Workshop
Workshop Sprint / Sprint Review/ Sprint Retrospective 
• วิธีการทำงานแบบ Sprint
• หน้าที่ของ Scrum Master ที่ดี
• การติดตามความก้าวหน้า Daily Scrum Meeting
• ขั้นตอนการทำ Sprint Review
• ขั้นตอนการทำ Sprint Retrospective
• Backlog Refinement
• Team Wrap-Up นำเสนอผลของการทำ Scrum
• วิทยากรสรุปเนื้อหาของการอบรม

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.o.rth or ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.