No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Odoo - Introduction and Basic Functional Workshop
 
 

Odoo - Introduction and Basic Functional Workshop

Categories : Odoo Enterprise resource planning (ERP)
Posted by : TinChai | Posted On : Monday, 22 February 2021 14:28
Training Date : 25 May 2022 - 25 May 2022
23 April 2021 - 23 April 2021

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 6 Hour(s)
Days : 1 Day(s)
Duration : 00:00 - 00:00
Fee : 3,500 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Ms.Wipawii Jaraswarapan
Objectives :
วัตถุประสงค์
● เพื่อทำความรู้จักระบบ Odoo และวิธีการใช้ระบบ Odoo ขั้นพื้นฐาน
● เรียนรู้การตั้งค่าระบบ Odoo ขั้นพื้นฐาน
● เป็นทางเลือกในการนำองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยี โดยใช้ Odoo เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร
รายละเอียดของการอบรม
ในโลกธุรกิจมีความหลากหลายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ดังนั้น การนำระบบ Odoo ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือแม้กระทั่งจะนำ Odoo ไป implement ให้กับลูกค้านั้น การเข้าใจในพื้นฐานทั่วไปของ Business workflow และความเข้าใจในระบบ Odoo ขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการเริ่มต้น
และด้วยในปัจจุบัน ธุรกิจมีความหลากหลายประเภท และมีความซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานไม่สามารถครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจและทุกความซับซ้อนได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จะใช้ประเภทธุรกิจ Trading (ซื้อมาขายไป) เป็นตัวอย่างในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของระบบ ซึ่งจะประกอบด้วย
●  Flow: Purchase-to-Pay (Module: Purchase - Inventory - Finance & Accounting)
Flow: Sale-to-Cash (Module: Sale - Inventory - Finance & Accounting)
Who Should Attend :
กลุ่มเป้าหมาย
1. สำหรับผู้ที่ต้องการนำ ERP ไปใช้งานในองค์กร
2. ERP Business Analyst ที่สนใจในการ Implement Odoo
3. ผู้ที่สนใจ/รู้จัก Odoo แล้วแต่ยังเริ่มต้นใช้ระบบไม่ได้
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. มีความเข้าใจใน Business Workflow พื้นฐาน
2. รู้จักระบบ ERP หรือเคยใช้ ERP หรือ Accounting software มาบ้าง
Benefits :
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถตัังค่าระบบ Odoo สำหรับการขาย การซื้อ สินค้า การเงินและบัญชี ขั้นพื้นฐานได้
2. สามารถสร้างและตั้งค่าข้อมูลหลัก Master data พื้นฐาน Odoo ได้
3. สามารถใช้ระบบ Odoo สำหรับการซื้อ ขาย สินค้า การเงินและบัญชีได้
4. เข้าใจความสามารถของ Odoo ในด้านธุรกิจเบื้องต้น
Course Outline :

09.00 - 12.00 .

  • Business Flow Trading พื้นฐานทั่วไป
  • รู้จักกับ Odoo
  • ตั้งค่า Company
  • ตั้งค่าและ Master data พื้นฐาน

13.00 - 16.00 .

  • Flow: Purchase-to-Pay (Module: Purchase - Inventory - Finance & Accounting)
  • Flow: Sale-to-Cash (Module: Sale - Inventory - Finance & Accounting)

Q&A

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1426
Fax: +66-2583-2884
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.