No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Patterns of Enterprise Application Architecture
 
 

Patterns of Enterprise Application Architecture

Categories : Software Architecture and Design
Posted by : juntima | Posted On : Thursday, 11 February 2010 16:20
Training Date : 06 September 2022 - 08 September 2022

กำหนดอบรมวันที่ 6-8 กันยายน 2565 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

Download => เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร

ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณจันทิมา
อีเมล์ juntima@swpark.or.th หรือ ttd@swpark.or.th หรือ โทร. 02-564-7000 ต่อ 81424

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***
14 June 2022 - 16 June 2022
04 August 2021 - 06 August 2021
14 July 2020 - 16 July 2020
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:30 - 16:30
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Narong Chansoi
Objectives :
Patterns เปรียบเสมือนสูตรลัดหรือสมการทางคณิตศาสตร์ หากผู้ปฏิบัติรู้จักมากเท่าใดและสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมได้มากเท่าใด จะช่วยทำให้การคำนวณ การพัฒนา หรือการสร้างงานสำเร็จลุล่วงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
ความผิด พลาดที่พบได้บ่อยสำหรับนักออกแบบหรือ Software Architect หรือผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในระดับองค์กร (Enterprise Architecture) เช่น
• การแบ่งและจัดระเบียบลอจิก (logic partitioning) ออกเป็น layer โดย เรียกว่า Architectural Layer
• วิธีการ ต่าง ๆ ในการจัดการกับตรรกะทางธุรกิจ (business logic)
• การทำ mapping ระหว่างการออกแบบ Data Model ในรูปแบบ object (Object Data Model) และในรูปแบบฐานข้อมูลแบบ relational (ER Diagram)
• การใช้ Model-View-Controller ในการจัดการ Web presentation
• การจัดการ concurrency ของหลาย transaction รวมถึงเทคนิคการทำ locking แบบต่าง ๆ
• การออกแบบ interface ของ distributed object
• การจำกัด ช่องทาง (channel) ในการติดต่อขอใช้บริการ (service) โดยไคลเอ็นต์
• การจำกัด ช่องทาง (channel) ในการติดต่อขอใช้บริการ (service) ของคอมโพเน้นต์หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่เครื่องอื่น
• การสร้าง เฟรมเวิร์กขึ้นใช้เอง
• การออกแบบ transaction ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้าน session
• การติดต่อ กับฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และการโหลดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการใช้ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Patterns) ในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่น ระดับองค์กร (Enterprise Application Architecture) เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่หลากหลายและรวดเร็ว และรวมถึงแพลตฟอร์ มที่เป็น object-oriented แบบ multi-tier เช่น Java และ .NET ซึ่งใช้ กันอย่างกว้างขวาง และรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (Distributed Computing) และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture: SOA) แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้สามารถที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นที่มีศักยภาพ สูง นอกจากนี้จะเน้นหนักที่การฝึกสร้างระบบความคิดให้มีประสิทธิภาพ สอดแทรกแง่คิดปรัชญาการออกแบบ และจะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาและฝึกฝนด้าน Pattern ที่ดีต้องไม่เน้นที่การจำ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับซอร์สโค้ดและไดอะแกรม UML มากเกินไป จนพยายามจะทำความเข้าใจและจดจำซอร์สโค้ดและไดอะแกรม UML ในตัวอย่างให้ได้ ซึ่งแท้จริงไม่จำเป็นหรือไม่ใช่สาระสำคัญหลัก และเป็นการกระทำที่เสียเวลา เพราะโลกนี้มี Pattern นับร้อย ดังนั้นหลักสำคัญคือต้องเน้นที่การศึกษาและฝึกที่ระบบความคิด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหา การทำความเข้าใจแก่นหรือบริบทของปัญหา (context / problem domain) และการนำ Pattern มาใช้และเรียงร้อย(Weave / orchestrate) เพื่อสร้างโซลูชั่นให้เหมาะสมกับงาน
การออกแบบที่ทำการสอนในหลักสูตรนี้มีการใช้ UML บ้าง แต่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป จึงไม่มีปัญหากับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่อย่างใด และหลักสูตรนี้ไม่เน้นการอธิบายหรือยกตัวอย่างด้วยซอร์สโค้ด ซึ่งไม่มีที่ไหนที่สอน Pattern ในลักษณะแบบนี้ เพราะหลักสูตรนี้ไม่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเน้นซอร์สโค้ด ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงสามารถนำองค์ความรู้ความเข้าใจที่ได้ภายหลังอบรม ไปประยุกต์กับการทำงานที่ใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้
Who Should Attend :

การอบรมนี้ออกแบบมา สำหรับโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปนิกซอฟท์แวร์ (Software Architect) ซึ่งพัฒนา แอพพลิเคชั่นสำหรบ องค์กร (Enterprise Application) และผู้ที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจหรือการสื่อความหมายในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์

พื้นนฐานของผู้เข้ารับการอบรม (Prerequisities)
• ประสบการณ์ทางด้าน การออกแบบและ พัฒนาระบบซอฟท์แวร์
• มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรม ซอฟท์แว ร์
• มีความเข้าใจสัญลักษณ์และไดอะแกรม ของ UMLมา บ้าง
Benefits :
• หลักสูตรนี้ผู้เข้า รับการอบรมจะเข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กรให้มี ศักยภาพสูงสุดโดยใช้ Architectural Patterns ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียน รู้ patterns ถึงประมาณ 50 ตัวตลอด 3 วันที่อบรม
• ผู้เข้ารับการอบรมจะ เข้าใจมุมมอง ต่าง ๆ ของ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม และจะสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนา
สถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นสำหรบ องค์กรที่ทำอยู่ได้
• ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ไปใช้ได้กับทั้งแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วย Java และ .NET
• นอกจากนี้การอบรมต้องการให้ผู้เข้า อบรมเข้าใจถึง แก่นและการนำ Pattern ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการแก้ไขปัญหาในการออกแบบ ซอฟต์แวร์ และเข้าใจถึงปรัชญาการออกแบบที่ดีและพื้นฐานการเป็นนักกลยุทธ์ด้านการออกแบบ ซอฟต์แวร์ที่ดี ได้ศึกษาและฝึกระบบความ คิดเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้ Pattern เป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงแก่นของ Pattern สามารถศึกษา Pattern อื่น ๆ อีกมากมายต่อไปได้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดและสร้าง Pattern ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ด้าน Pattern ไปประยุกต์หรือปรับปรุงกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรและเพื่อสร้างนัก ออกแบบซอฟต์แวร์ที่
ใช้ Pattern ได้อย่างชำนาญให้เกิดขึ้นมาก ๆ ภายในองค์กรของตน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา เพราะหากไม่เข้าใจปัญหาแล้ว แม้รู้จัก Pattern นับร้อยก็ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ
Course Outline :
 • Introduction to Patterns
 • Introduction to Enterprise Application
 • Architectural Layering
 • Domain Logic Patterns
 • Data Source Architectural Patterns
 • Object-Relational Behavioral Patterns
 • Object-Relational Structural Patterns
 • Object-Relational Metadata Mapping Patterns
 • Web Presentation Patterns
 • Distribution Patterns
 • Offline Concurrency Patterns
 • Session State Patterns
 • Base Patterns
Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
    2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Kanyapak Inlom

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1421

Fax: +66-2583-2884

Email: kanyapak.inlom@nstda.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.