No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Agile Strategies
 
 

Agile Strategies

Categories : Business Analysis
Posted by : kotchaphan | Posted On : Wednesday, 26 January 2022 13:32

วิธีการฝึกอบรม:

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม (ตามความเหมาะสม)

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม:

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้: ทฤษฎี 40 และ ปฏิบัติ 60

- การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

- กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

- ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

- การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

     การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

     เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

     วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคําตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งคําถาม และหาคําตอบและรู้คิดด้วยตนเองสามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และนําไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

Training Date : 12 September 2022 - 13 September 2022

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชพรรณ 02-583-9992 ต่อ 81425

26 May 2022 - 27 May 2022
03 March 2022 - 04 March 2022
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 12 Hour(s)
Days : 2 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 8,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Kraikiti Dibakanaka
Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon
Objectives :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

Who Should Attend :

- ผู้บริหารระดับสูง

- ผู้จัดการ

- หัวหน้างาน

- ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

Benefits :

Workshop ที่ใช้ :

• Workshop “Agile Strategic Design” การวิเคราะห์ธุรกิจจากปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อร่างยุทธศาสตร์องค์กรแบบ Agile

• Workshop “Agile Strategy Map and Evaluation Design” ออกแบบตัวชี้วัดองค์กรให้เหมาะสมเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม Agile ที่เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น

Course Outline :

วันที่ 1:

ภาพรวมการทำงานด้านกลยุทธ์องค์กร

• ปูพื้นฐานให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เครื่องมือต่างๆ และความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร

• SWEEP OLET / Value Chain Analysis

• 5 Forces / Business Canvas

• Strategic Selection Canvas

• หลักการสำคัญของ Agile Strategy Management ที่คำนึงถึง Flexibility and Continuity

• การออกแบบ Vision and Mission ขององค์กร

• ตัวอย่างกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ การวางกลยุทธ์โดยใช้ Strategic Matrix Template

• Workshop “Agile Strategic Design” การวิเคราะห์ธุรกิจจากปัจจัยภายยอกและภายในเพื่อร่างยุทธศาสตร์องค์กรแบบ Agile

 

วันที่ 2:

การวางยุทธศาสตร์การทำงานและประเมินผล เมื่อมีแนวการทำงานแบบ Agile

• Agile Organizational Structure โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป หน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลที่เปลี่ยนไป

• การใช้ KPI ออกแบบตัวชี้วัด Performance Evaluation

• การเชื่อมโยง Mission Vision สู่การปฏิบัติ

• การ Breakdown Mission สู่เขียนแผนปฏิบัติการย่อย

• การคัดเลือกแผนปฏิบัติการย่อย แบบ Agile and Scrum

• Strategy Map and Alignment

• Workshop “Agile Strategy Map and Evaluation Design” ออกแบบตัวชี้วัดองค์กรให้เหมาะสมเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม Agile ที่เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น

Payment Condition :

Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
Saving Account Number: 080-0-00001-0
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
Saving Account Number: 152-1-32668-1
Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Miss Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.