No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Agile Transformation
 
 

Agile Transformation

Categories : Business Analysis
Posted by : kotchaphan | Posted On : Wednesday, 26 January 2022 13:37

วิธีการฝึกอบรม:

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม (ตามความเหมาะสม)

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม:

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้: ทฤษฎี 40 และ ปฏิบัติ 60

- การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

- กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

- ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

- การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

     การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

     เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

     วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคําตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งคําถาม และหาคําตอบและรู้คิดด้วยตนเองสามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และนําไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

Training Date : 03 October 2022 - 04 October 2022

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชพรรณ 02-583-9992 ต่อ 81425

09 June 2022 - 10 June 2022
24 March 2022 - 25 March 2022
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 12 Hour(s)
Days : 2 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 8,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Kraikiti Dibakanaka
Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon
Objectives :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

Who Should Attend :

- ผู้บริหารระดับสูง

- ผู้จัดการ

- หัวหน้างาน

- ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

Benefits :

Workshop ที่ใช้ :

• Workshop: “Organizational Structure Analysis and Transformation” เพื่อการวิเคราะห์องค์กร มุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับธุรกิจและลูกค้าที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทำงานได้ยืดหยุ่นแต่ราบรื่น

• Workshop: "Agile Transformation Execution Plan Template" เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด

Course Outline :

วันที่ 1:

ความเข้าใจลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร

• พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป Behavior of Client / Client Engagement / Competitiveness Change

• การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึก Client Analysis Client Behavior VS Social Behavior / New Emergency Readiness/ New Culture/ Regulatory Requirement /New Supply Chain

• มุมมองเชิงองค์กรการแข่งขัน Current Competitiveness

• ตำแหน่งทางการค้า Positioning

• โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน Organizational Structure การปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้

• โครงสร้างองค์กรแบบราบ ดิ่ง แยกส่วน และ Matrix Organization

• ลักษณะสำคัญ วัฒนธรรมสำคัญขององค์กร Core value/Core culture

• DAC transformation การมองออกจากข้อจํากัดองค์กร

• Workshop: "Organizational Structure Analysis and Transformation" เพื่อการวิเคราะห์องค์กร มุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับธุรกิจและลูกค้าที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทำงานได้ยืดหยุ่นแต่ราบรื่น

 

วันที่ 2:

มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนขององค์กร สู่ Agile Organization

• การทำงานของผู้นําการปรับเปลี่ยน Change Agent and Leadership

• Transformation strategy ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง

• Digital Infrastructure transformation strategy การปรับองค์กรดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐาน

• เครื่องมือทางดิจิทัลที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น Big Data/Blockchain Technology/ Artificial Intelligence (AI) VR AR MR /Robotics /Social Media

• Work Process Change การปรับเปลี่ยนกระบวนการ

• Product and Service Change การปรับผลิตภัณฑ์และการบริการ

• Human Resource Transformation การปรับทรัพยากรบุคคล เพื่อทำงานในองค์กรที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ Upskill Reskill

• Transformation map / Action Plan / Progress Evaluation 1-3 Years การสร้างแผนที่การปรับเปลี่ยนและแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลติดตามการปรับเปลี่ยน

• Workshop: "Agile Transformation Execution Plan Template" เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด

• การนำเสนอแผนงานของผู้ร่วมอบรม วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
             Saving Account Number: 080-0-00001-0
             Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        2.2 ธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดไท
             Saving Account Number: 152-1-32668-1
             Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Miss Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.