Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon

Position : ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Organization : KCT ACADEMY
Qualifications :

Rathavoot holds academic degrees in both engineering and marketing. He has more than 20 years experience in engineering, project management, marketing, training, and R&D. He provides professional training for many organizations including government and private sectors. His focuses are on innovative development and and thinking processes.

Education :

Doctoral: Construction Management, Asian Institute of Technology
Master#1: Construction Management, Asian Institute of Technology
Master#2: Marketing Management, Ramkamhaeng University
Bachelor: Civil Engineering, Kasetsart University
Certificate: MOC network affiliate member at Harvard University, Boston, USA
BIM Management at Building Construction Authority, Singapore

Experiences :

Field of Expertise:
Innovative Thinking
Project Management
Marketing Management
Construction Management
Quantitative and Qualitative Research

Business Experience:
Managing Director at BIM Consult and Design Co., Ltd.
Consultant Human Resource Development at Inteqc Co., Ltd.
Consultant at JARKEN Consulting Co., Ltd.
Division Head at IMT (TEAMGROUP), Training Business
Project Manager at GTG Engineering Co., Ltd.
Project Manager at Confident Building Consultant Co., Ltd.

Working Experience:
Lecturer at M.Eng.Program/MBA Program/International BBA Program/Ph.D./Executive Program for many universities.
Researches for government agencies and international private sectors.
Lots of academic research papers
ISO Implementation Consultant WARA Décor Co.,Ltd.
Marketing Consultant Danonone Thailand and Hong Kong Headquarter

Publications :

1. Dibakanaka, K. and Ruthankoon, R. (2020). DAC Model: A New Approach for Business Transformation in The New Normal Era. International Conference on Nation-Building. KMITL. Bangkok, Thailand.
2. Dibakanaka, K. and Ruthankoon, R. (2020) Strategic Thinking Problems of Small and Medium Enterprises. 3rd Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference. 15 October. Ramkhamhang University.
3. บุษกร พุทธาศรี, สันติ เจริญพรพัฒนา, และ รัฐุวุฒิ รู้แทนคุณ 2562. การออกแบบเอกสารเพื่อการควบคุมุ งานก่อสร้าง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24. วันที่ 10-12 กรกฎาคม จ.อุดรธานี.
4. Siwach Tooptiantong, Santi Charoenpornpattana and Rathavoot Ruthankoon.2018. Problems and Benefits of Using Building Information Modeling (BIM) for Construction Projects from Contractor’s Perspective. The 23rd National Convention on Civil Engineering.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561. จ.ชลบุรี.
5. พิสมัย เหล่าไทย, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2560. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย.วารสารการจัดการสมัยใหม่. ม.สุโขทัยธรรมธิราช.
6. สุนิตษา เสาระโส, สันติ เจริญพรพัฒนา, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2560. กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง. Building Information Modelling Implementation Process. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22. The 22nd National Convention on Civil Engineering. วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา
7. เอก จิตขัยเจริญ, สันติ เจริญพรพัฒนา, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2560. การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูปการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22. The 22nd National Convention on Civil Engineering.วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560. จ.นครราชสีมา.
8. สุวิมล ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์, สันติ เจริญพรพัฒนา และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2558. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของบริษัทมหาชนกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD) ครั้งที่ 6.
9. พรพนัต ชื่นชอบ สันติ เจริญพรพัฒนา และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2558. เทคนิคจัดลำดับงานทับซ้อนในกำหนดการโครงการด้วยการใช้โปรแกรมวางแผนงาน การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD) ครั้งที่ 6. 2558.
10. สุวรรณ พุดศรี, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2558 การปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD) ครั้งที่ 6. 2558.
11. ณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ์และ รัฐวุฒิรู้แทนคุณ, 2558. การลดของเสียโดยใช้ระบบ QCC ในกระบวนการผลิตน้ำนม UHT การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD) ครั้งที่ 6. 2558.
12. ประยนต์ ถินแพ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2556. การศึกษาการบริหารจัดการระบบระบายน้ำ กรณีศึกษาการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินการทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4.
13. สุธาสินี ทรัพย์สกุลเจริญ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2555. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการขาย บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1.
14. ปริญญา อยู่ยงค์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2555. การวิเคราะห์ปัญหาแนวทางแก้ไขการติดต่อสื่อสารและความไม่เข้าใจในการประชุมของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติ. 2012. การจัดการและความสำคัญของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน.
15. รัชพล ฐานวิศัย, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2555. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวทางการซ่อมแซม. การประชุมวิชาการระดับชาติ. 2012. การจัดการและความสำคัญของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน.
16. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2555. การศึกษาปัจจัยด้านทำเลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่. การประชุมวิชาการระดับชาติ. 2012. การจัดการและความสำคัญของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน.
17. พัลลภ ทองประศรี, ถาวร ธีรเวชญาณ และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างไทย. วารสารวิศวกรรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554, หน้า 1-9.
18. อนน จันทร์เสม, ถาวร ธีรเวชญาณ และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. การศึกษาการวางแผนงานและจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วารสารวิศวกรรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554, หน้า 11-17.
19. มัลลิกา เนียมพงษ์, จตุพล ตั้งปกาศิต และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง. วารสารวิศวกรรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554, หน้า 29-33.
20. จามจุรี เครือทับ, ถาวร ธีรเวชญาณ และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ความมุ่งมั่นต่อองค์การและประสิทธิภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง. วารสารวิศวกรรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554, หน้า 41-51.
21. ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์, สันติ เจริญพรพัฒนาและ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของคนงานฉาบปูน โดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ. ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18วันที่ 8-10พฤษภาคม2556. โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่.
22. ปฏิภาณ เดชบุรัมย์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ.การศึกษาการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16. 18-20 พค.2554. มหาวิทยาลัยมหิดล.
23. เดชฤทธ์ เฉวียงวงค์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ.การใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรออกแบบก่อสร้าง.การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16. 18-20 พค.2554. มหาวิทยาลัยมหิดล.
24. Ruthankoon, R. and Ogunlana, S. O. 2003. Testing of Herzberg's Motivation Theory in Construction Industry. Engineering Construction and Architectural Management. (ECAM). Presentation was conducted at NICMAR Institute Hyderabud, India.
25. Ikpo, J. I., Ogunlana, S. O., Ruthankoon, R. and AINA, O. 2004. Motivation of Maintenance Operatives Through Incentive Schemes. The International Journal of Construction Management. CRICM. Vol4. No.1.
26. Ruthankoon, R. and Wongwanichtawee, C. 2008. Barriers of ICT Implementation in Construction: Experience from Thai Construction Industry. 6th ICT&KM International Conference on ICT and Higher Education. 129-133.
27. Ruthankoon, R. and Ogunlana S.O. 2001. Motivation in Construction Industry. NCCE 7. Conference. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 7.
28. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2545. การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและควบคุมงานก่อสร้างในประเทศไทย. Engineering Siam University Journal. วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. เล่มที่ 7. ปีที่ 4. 2545.
29. Ruthankoon, R. 2004. A study of Factors for Good Interpersonal Relations of Construction of construction Sites Personnel and Effects of Good Relations on Personnel Performance. NCCE 9. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 9.
30. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2542. การทำนายระยะเวลาโครงการโดยการวิเคราะห์แนวโน้มค่าดัชนีการปฏิบัติงาน. วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 1. ฉบับที่ 2.
31. ชูพันธ์ ศุภฐานันท์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. 2548. ดัชนีที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรออกแบบก่อสร้าง. Indicators for Success Factors of Construction Design Organizations. NCCE10. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10. และบทความนี้ถูกตีพิมพ์ในโยธาสาร ฉบับ พย.-ธค. 2548
32. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2548. ส่วนประกอบที่สำคัญของซอฟแวร์ช่วยประมาณราคาก่อสร้าง. โยธาสาร. ปีที่ 17. ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2548.
33. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2549. การจัดทำคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่างระดับ. โยธาสาร. ปีที่ 18. ฉบับที่ 6. พฤศจิกายน-ธันวาคม. 37-40.
34. เอกรัฐ พึ่งพา, สันติ เจริญพรพัฒนา และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2550. ระบบรายงานการก่อสร้างผ่านอินเตอร์เน็ต. การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. CEM: 203-208.
35. ศิริชัย ขำสุวรรณ และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. 2550. ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. CEM: 314-320.

งานวิจัยที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐบาลและเอกชน:
1. Marketing Research (2009) for Danone Dairy Co., Ltd. (Hongkong) (direct deal with Danone HK) (Fruit and Products in Thailand)
2. Marketing Research (2008) for Danone Dairy Co., Ltd. (Thailand) (โยเกิร์ตดาน่อน) (Milk, Dairy, and Products in Thailand)
3. Research Assistant (2006) Strategy Development Project Financial Management and Funds for Higher Education (Financial and Funding Model). Office of The Higher Education Commission.
4. Researcher (2007) A Causal Model of External Factors and Effects for SMEs in Construction Industry. TRF Research Fund. (สกว.)
5. Researcher (2007) Secondary Database for SMEs (Construction Industry). The Office of Small and Medium Enterprises Promotion Research Fund. (สสว. วิจัย SME)
6. Researcher (2008) Secondary Database for SMEs (Dairy Industry). The Office of Small and Medium Enterprises Promotion Research Fund. (สสว. วิจัย SME)
7. Researcher. (2002). A Survey of Computer Usage for Construction Management and Control in Thailand. Siam University Research Fund.
8. Researcher. (2004). Instant Asphalt Block for Flood Protection. MTEC Research Fund.
9. Researcher. (2005). Development of Soil Cement Brick mixed with Para Liquid Rubber. TRF Research Fund. (CODE: RDG4850062).