อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน

Position : ประธานและผู้ก่อตั้ง
Organization : ACIS Professional Center
Qualifications :
 • เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันชั้นนำของโลกด้าน Information Security ครบทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ CISSP Certificate จาก (ISC)2, CISA,CISM,CRISC,CGEIT Certificate จาก ISACA.org และ SANS GIAC GCFW Certificate จาก GIAG.org ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีประกาศนียบัตรรับรองมากที่สุดของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียประกอบด้วย
  • ประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นสูง
  • CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ของสถาบัน (ISC)2 (www.isc2.org)
  • SSCP (Systems Security Certified Practitioner) ของสถาบัน (ISC)2
  • CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional) ของสถาบัน (ISC)2
 • ด้านการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ITIL Expert v3 ของสถาบัน AMPG
 • ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ /การตรวจสอบองค์กร
  • CISA (Certified Information Systems Auditor) ของสถาบัน ISACA (www.isaca.org)
  • IRCA ISMS Lead Auditor (ISO/IEC 27001: Information Security Management System)
  • IRCA ITSMS Provisional Auditor (ISO/IEC 20001: IT Service Management System)
  • IRCA BCMS Provisional Auditor (BS 25999: Business Continuity Management System) ของสถาบัน IRCA (International Registered Certified Auditor)
  • CompTIA Security+ ของสถาบัน COMPTIA
  • CFE (Certified Fraud Examiners) ของสถาบัน ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
  • CBCI (Certificate of the Business Continuity Institute) ของสถาบัน BCI (Business Continuity Institute)
  • SANS GIAC GCFW (GIAC Certified Firewall Analyst) ของสถาบัน GIAC (Global Information Assurance Certification)
 • ด้านการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  • CISM (Certified Information Security Manager) ของสถาบัน ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
 • ด้านการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
  • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) ของสถาบัน ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
 • ด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) ของสถาบัน ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
 • ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ
  • CSSA 2000, CCNA, MCSE Windows 2000, MCDBA SQL Server 2000, MCP + Internet, Master CNE, CNI, CNA
 • ด้านวิทยากรอบรมวิชาชีพ
  • Certified COBIT Trainer ของสถาบัน ITpreneurs
  • Certified ITIL v3 Training ของสถาบัน ITpreneurs
  • Certified CISSP, SSCP Trainer ของสถาบัน (ISC)2
Education :

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2512 ณ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด คุณพ่อรับราชการทหารเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีเชื้อสายจีน คุณแม่เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพฯ ในราชสกุลที่สืบสายมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต พระราชโอรสในรัชกาลที่ 1 ในวัยเยาว์ศึกษาและอาศัยอยู่ในจังหวัดน่านและพิษณุโลกจนถึงอายุ 14 ปี จึงเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2 ปี (ประวัติการเรียนจากอนุบาลถึง ม 5 สอบได้ที่ 1 มาโดยตลอด) สอบเทียบ ม 6 ได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนเรียนดี) เมื่ออายุ 19 ได้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์กับเพื่อนที่คณะวิศวะฯ (ในเวลาต่อมาเพื่อน นาย ปรเมศวร์ มินสิริ ได้แยกออกไปเป็นผู้ก่อตั้ง Web Sanook.com ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Web Kapook.com) และ เป็นคนไทยคนแรกที่สอบผ่านประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสนสนเทศระดับโลก CISSP (Certified Information System Security Professional) จาก (ISC)2 USA และ เป็นผู้จัดงานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับประเทศ Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) เป็นคนแรกของประเทศไทย
Experiences :
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 19 ปี ในตำแหน่ง System Engineer ของ Novell NetWare โดยเปิดบริษัท System Integrator ของตนเอง ชื่อ Net Eng Tel ทำงานด้านการวางระบบเครือข่าย ระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2546 เมื่ออายุ 32 ปี ได้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) เป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และให้บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ในปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA, www.tisa.or.th) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ร่วมกับ Professor Howard A. Schmidt ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ของประธานาธิบดี Barack Obama ปัจจุบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรม/คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (ปริญญาโท) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี-โท) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริญญาตรี-โท)
 • ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาขององค์กรวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับโลก ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำภูมิภาคเอเชีย สถาบัน International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2 (www.isc2.org), คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ISACA-Bangkok Chapter ในสังกัด The Information Systems Audit and Control Association & Foundation (http://www.isaca.org) เป็นต้น รวมถึงการรับเชิญและให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์และวิทยุอยู่เป็นประจำถึงเหตุการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ มีผลงานเขียนบทความเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำนิตยสารคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยหลายเล่ม จำนวนมากกว่า 200 บทความ อาทิ eEnterprise, eLeader, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เดอะเนชั่น และบางกอกโพสท์ รวมทั้งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือ 360o IT Security และ หนังสือ 360o IT Management


Publications :

สถานะทางสังคม (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน)

 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • คณะกรรมการสืบสวน ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Inspector)
 • คณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • คณะทำงานจัดทำกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรรับเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง