ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไอที

Print

บริการส่งเสริมเทคโนโลยี

        อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการให้บริการส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology  Enabling Service) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในเทคโนโลยีเป้าหมาย คือ  Cloud Computing, Software As A Service, Mobile Computing ฯลฯโดยภารกิจคือ การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น

•  การจัดทำโครงการปรับปรุงเทคโนโลยี โดยร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

•  การฝึกอบรม

•  การให้คำปรึกษาในเชิงเทคนิคการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

•  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดเตรียม Platform สำหรับให้ผู้ประกอบการ Software ในประเทศ

•  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักพัฒนาฯ

•  การจัดแสดง Technology Showcase เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนา

 

 

 

Technology Enabling

In respond to a rapid change of software technology, Software Park Thailand established the Technology Enabling aiming to strengthen Thai software entrepreneurs through the usage of the leading-edge technologies, helping them create and improve their products and services. The Technology Enabling activities include:

 

-     Collaborate with technology vendors, public and private organizations in Thailand and overseas in implementation of technology improvement projects

-     Provide technical consultancy

-     Coordinate with service providers in the platform preparation for Thai software entrepreneurs

-     Hold activities and seminars of knowledge exchanging among developers

-     Organize technology showcase to inspire software developers